Поточна інформація кафедри права

Студенти спеціальності 081 Право брали участь  у щорічному фестивалі “Таврійські Сурми” 2021.

31.05.2021р. Участь професора кафедри права Пайди Юрія Юрійовича у Всеукраїнському форумі: “Україна 30. Освіта і наука”. Відкритість до світу, отримання знань, створення нових сенсів та цінностей. Все це – про освіту, яка є основою для розбудови кращого майбутнього. Ці та інші теми почали обговорювати 31 травня на Всеукраїнському Форумі “Україна 30. Освіта і наука”.
Посилання

Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності яке діє на базі кафедри права активно впроваджує в навчальний процес продукти інтелектуального потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри.

ВПЕРШЕ в університеті відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», вимог Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти Бюро оформило та отримало Свідоцтво №103923 від 12.04.2021 року про реєстрацію авторського права на твір – Літературний письмовий твір навчального характеру «Освітньо-професійна програма «Право».

З метою забезпечення якості вищої освіти при підготовці до акредитації Освітніх програм в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності пропонує допомогу в оформленні документів на ОП з подальшим  отриманням  авторського свідоцтва.

30.03.2021р. Згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Освітньо-професійної програми Право та  в цілому, Стратегії розвитку юридичної спеціальності на 2018-2023 рр., навчальних планів спеціальності 081 «Право» кафедра продовжує вводити спеціаліста-початківця системи права у майбутню професію шляхом впровадження елементів дуальної освіти в навчальний процес.

     Головною ознакою юриста в сучасних умовах постає ефективність його праці – здобуття високої якості при найменших витратах. Це можливо тільки у разі його здатності якісну теоретичну підготовку застосовувати на практиці, вміння самостійно вирішувати службові завдання, тобто у високому професіоналізмі.

     Здобувачі вищої освіти 2-4 курсу спеціальності 081 Право на юридичних базах Мелітополя познають ази практичної роботи працівника правоохоронних органів та правозахисних організацій.


30.04.2021 року доцент кафедри права Мінкова О.Г., прийняла участь у якості члена журі у II турі всеукраїнського конкурсу НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРАВО у секції

«Особливості правового регулювання в окремих сферах суспільних відносин»
На розгляд комісії було представлено 24 наукових роботи від студентів провідних вищих юридичних навчальних закладів

На виконання рекомендацій Запорізької обласної державної адміністрації (департамент освіти і науки) від 15.04.2021 р. стосовно здійснення заходів щодо протидії булінгу (цькування) кафедрою права була проведена низка просвітницьких он-лайн заходів із здобувачами вищої освіти спеціальності 081 Право на тему «Булінг. Форми прояву, соціальна структура. Адміністративна та кримінальна відповідальність» (доц. Попенко Я.В.).

 

2 квітня 2021 р. в межах освітнього компоненту «Основи науково-правових досліджень» проведена лекція на тему «Академічна доброчесність: нова академічна культура» (викладач доц. Попенко Я.В.).

Під час заняття здобувачі вищої освіти ОП Право були ознайомленні з такими поняттями як «академічна доброчесність», «етичний науковий вимір» та ін.

Були проаналізовані базові нормативно-правові документи, які регламентують етичний науковий вимір «Бухарестська Декларація з етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європі» (2004 р.), «Етичний кодекс ученого України» (2009 р.) та положення Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.).

Крім того, лектором охарактеризовані такі види плагіату як «дослівний плагіат», «мозаїчний плагіат», «неадекватне перефразування», «згадування джерела без посилання», «рерайт», «списування письмових робіт інших студентів, науковців», «реплікація» тощо.

Також майбутні бакалаври права отримали інформацію про чинні Положення МДПУ ім. Б.Хмельницького, які діють у сфери дотримання принципів доброчесності в освітньому середовищі університету та ознайомилися з приписами «Кодексу академічної доброчесності» від 30.10.2020 р.

11.03.2021 року, в рамках реалізації Освітньої Програми «Право», робочих програм з навчальних дисциплін: «Юридична деонтологія», «Цивільний процес», «Адміністративний процес», «Кримінальний процес», «Господарський процес», на базі Мелітопольського міськрайонного суду проведено відкрите заняття здобувачам вищої освіти спеціальності 081 Право 518-п групи на тему: «Порядок, послідовність та повноваження працівників правоохоронних органів,  правозахисних організацій, при розгляді справ в судах».

Конференція з виробничої практики (з фаху)

22 січня 2021 р. відбулася установча конференція з виробничої практики (з фаху) для здобувачів вищої освіти четвертого року навчання за освітньою програмою Право.

Під час зустрічі гарант ОП Право доцент Попенко Я.В. звернув увагу здобувачів вищої освіти, що загальні моменти організації практики зафіксовані у Положенні університету «Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у МДПУ» від 30.10.2020 р. № 31/01-05 (https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/praktichna-pidgotovka-zdobuvachiv.pdf). Здобувачі вищої освіти були ознайомленні із строками практики, базами виробничої практики (з фаху), формою атестації підсумків практики тощо.

Керівник практики доктор юридичних, професор Пайда Ю.Ю. ознайомив здобувачів вищої освіти із безпосередньою метою, завданнями, змістом виробничої практики (з фаху) зі спеціальності 081 Право. Керівник практики акцентував увагу присутніх здобувачів вищої освіти, що захист практики відбудеться відкрито та у присутності інших викладачів кафедри права. Окремо було наголошено на тому, що звіти всіх здобувачів з виробничої практики будуть перевірені на дотримання принципів академічної доброчесності.

Під час зустрічі здобувачі вищої освіти мали змогу задати викладачам всі питання, пов’язані із проходженням та підсумковою атестацією з практики.

17.11.2020р. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 17.11.2020 року в дистанційному режимі пройшло позачергове засідання кафедри права, на якому розглядалося питання удосконалення Освітньої Програми «Право», корегування навчального плану, спеціальності 081 Право згідно Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, побажанням роботодавців, здобувачів вищої освіти та наукової спільноти. В ході засідання кафедри ураховувався досвід інших провідних вищих навчальних закладів України та зарубіжжа. Прийняті рішення сприяють якості знань здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право. ПЛАН-ГРАФІК проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів на 2020-2021 навчальний рік. Затверджено на засіданні кафедри права протокол №2 від 23.09.2020р. ПЛАН-ГРАФІК проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів кафедрою права на 2020-2021 навчальний рік 1.Знайомство з керівництвом (директор Лимакова Людмила Миколаївна  т. 0552-266-867.) та майбутніми абітурієнтами Херсонського Кооперативного Економіко-правового  коледжу. м. Херсон пр. Ушакова,60. Демонстрація відеоматеріалів про університет та спеціальність 081 Право. Жовтень 2020р.                                           відп. Куліда О.О.
 1. Знайомство з керівництвом (директор Глазунова Лариса Іванівна 05549 7-83-20. Email nkpt81@gmai.com) та майбутніми абітурієнтами Ново Каховського приладобудівного коледжу. Нова Каховка пр. Перемого, 11. Демонстрація відеоматеріалів про університет та спеціальність 081 Право.
Жовтень 2020р.                                           відп. Куліда О.О.   3.Знайомство з керівництвом (директор Вітков Віталій Володимирович 05549 7-99-06 (73. Email  nkpk.onpu @gmai.com) та майбутніми абітурієнтами Ново Каховського політехнічного коледжу. М. Нова Каховка вул.. Першотравнева, 30. Демонстрація відеоматеріалів про університет та спеціальність 081 Право. Жовтень-листопад 2020р.                          відп. Куліда О.О.
 1. Проведення на базі ЗОШ №13 фокусованого групового інтерв’ю з учнями 10-11-го класів на предмет вибору майбутньої спеціальності з орієнтовним правовим нахилом. (директор Ворушило О.Є)
08.10.2020 року.                                          вик: Куліда    О.О.               5.Проведення на базі ЗОШ №7 фокусованого групового інтерв’ю з учнями 10-11-го класів на предмет вибору майбутньої спеціальності з орієнтовним правовим нахилом. (директор Прокопець К.В.)     06.10.2020 року.                                           вик: Куліда   О.О.          
 1. Проведення в он-лайн режимі Дня відкритих дверей на природничо-географічному факультеті з метою популяризації спеціальності 081 Право, серед молоді та потенційних здобувачів вищої освіти.
10.11.2020р.                                                    вик. Попенгко Я.В. 7.Організація відео трансляції презентації спеціальності 081 Право на місцевому телебаченні. 01-08-12.12.2020року.                              вик: Гапотій В.Д.  
 1. Підготовка, за участю начальника відділу організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації Моложон К.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            відео-матеріалів про успішну реалізацію випускників 2020 року спеціальності 081 Право (Рощина О., Стрюкова Т.,  Жигирь Р.,   Давиденко В., Графонова Т., Бєлан А., Морозова О.)
Листопад 2020 р.                                     вик. Мінкова О.Г. 9.Оновлення сторінки кафедри права в мережі інтернет, розробка та видання інформаційно-роздаткового матеріалу спеціальності 081 Право. 10.Розробити та закупити одяг корпоративного типу (5 одиниць) та фірмові беджи з правовим направленням.  Листопад 2020 р.                                              вик. Гапотій В.Д. НФОРМАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ 5 жовтня 2020 року  кафедрою права був  проведений профорієнтаційний захід для здобувачів Херсонського Кооперативного економіко–правового коледжу. Під час цієї зустрічі окреслили переваги навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, ознайомили зі спеціальностями нашого університету, можливістю підвищення знань на підготовчих курсах .Докладно розповіли за спеціальність Право. Присутні здобувачі заповнили анкети та отримали інформаційні буклети і флаєра . Профорієнтаційна зустріч була інформативна, викликала жвавий інтерес і посприяла подальшій співпраці. В профорієнтаційному заході прийняли участь 44 студента. Крім того, згідно Плану-графіку проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів кафедрою права на 2020-2021 навчальний рік буде проведено: 1.Знайомство з керівництвом (директор Вітков Віталій Володимирович 05549 7-99-06 (73. Email  nkpk.onpu @gmai.com) та майбутніми абітурієнтами Ново Каховського політехнічного коледжу. М. Нова Каховка вул.. Першотравнева, 30. Демонстрація відеоматеріалів про університет та спеціальність 081 Право. Жовтень-листопад 2020р.                          відп. Куліда О.О.
 1. Проведення на базі ЗОШ №13 фокусованого групового інтерв’ю з учнями 10-11-го класів на предмет вибору майбутньої спеціальності з орієнтовним правовим нахилом. (директор Ворушило О.Є)
08.10.2020 року.                                          вик: Куліда    О.О.               3.Проведення на базі ЗОШ №7 фокусованого групового інтерв’ю з учнями 10-11-го класів на предмет вибору майбутньої спеціальності з орієнтовним правовим нахилом. (директор Прокопець К.В.)     06.10.2020 року.                                           вик: Куліда   О.О.           4.Організація відео трансляції презентації спеціальності 081 Право на місцевому телебаченні. 01-08-12.12.2020року.                              вик: Гапотій В.Д.  
 1. Підготовка, за участю начальника відділу організаційно-виховної роботи та професійної орієнтації Моложон К.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   відео-матеріалів про успішну реалізацію випускників 2020 року спеціальності 081 Право (Рощина О., Стрюкова Т.,  Жигирь Р.,   Давиденко В., Графонова Т., Бєлан А., Морозова О.)
Листопад 2020 р.                                     вик. Мінкова О.Г. 6.Оновлення сторінки кафедри права в мережі інтернет, розробка та видання інформаційно-роздаткового матеріалу спеціальності 081 Право. 7.Розробити та закупити одяг корпоративного типу (5 одиниць) та фірмові беджи з правовим направленням.  Листопад 2020 р.                                              вик. Гапотій В.Д.   21 травня кафедрою  права спільно з кафедрою історії, археології і філософії    була проведена профорієнтаційна он-лайн конференція з потенціальними абітурієнтами в ZOOM режимі. Приємно відзначити, що активну участь у ній взяли учні з Приазовського, Якимівського, Мелітопольського районів; а також – Генічеського району Херсонської області.
19.05.20р. відбулись збори колективу кафедри права на якому пропрацьовано самоаналіз Освітньої Програми Право станом на сьогодні з розглядом питань, які задіяні в критеріях самоаналізу. Отримано інформацію з Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення акредитації освітньої програми Право з 01.06-03.06 червня 2020р. в он-лайн режимі.
Профорієнтаційний захід кафедри права. 23 квітня 2020р. природничо-географічний факультет на платформі ZOOM провів День відкритих дверей для учнів 11 класів. Учасниками стали учні Малокаховського ЗСО Херсонської області. Проректор із заочної форми навчання доц. Арабаджи О.С. привітала учасників конференції від імені адміністрації запросила випускників на навчання до університету. Декан природничо-географічного факультету доцент Донченко Л.М. розповіла учням їх історію та спеціальностями факультету, матеріально-технічною базою, напрямами наукової роботи, можливостями практичної підготовки в Україні та за кордоном. Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Дубяга С.М. ознайомила з основними положеннями Правил Прийому до університету у 2020 році. Завідувачі випускових кафедр ближче ознайомили учасників зустрічі з особливостями кожної спеціальності факультету в тому числі нової спеціальності 081 Право. Враховуючі реалії карантинного життя з’явились особливості вступу до університету, ціни за навчання і т.п. Завуч Малокаховського ЗСО Юрій І.М. подякував організаторам зустрічі. Учні з цікавістю спілкувалися з викладачами кафедри. Питання стосувалися можливостей навчання професії юриста , труднощів у роботі, професійної реалізації, особистісних якостей та навичок необхідних для цієї професії. Розмова супроводжувалась цікавою презентацією про спеціальність 081 Право. Під час спілкування старшокласники виявили зацікавленість щодо вступу до університету і виразили велику вдячність за надану інформацію та змістовну бесіду.

Профорієнтація в дії.

12 травня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри права к.ю.н. Мінкова О.Г., ас.Куліда О.О., Нєвзорова І.В. за участі відповідального за профорієнтаційну роботу природничо-географічного факультету  МДПУ імені Богдана Хмельницького  Іванової В.М. за допомогою сервісу-платформи Zoom, організували он-лайн зустріч зі старшокласниками шкіл міста Мелітополя в рамках популяризації професій юридичного напрямку. Майбутнім абітурієнтам розповіли про умови та правила вступу до університету, перелік необхідних документів, умови проживання в гуртожитку, а також відповіли на запитання школярів про студентське життя та навчальний процес. У ході он-лайн зустрічі старшокласники отримали інформацію про престижність юридичної професії, її конкурентоздатність на сучасному ринку праці, перспективи подальшого працевлаштування. Жвавий інтерес учні проявили до широкого спектру застосування спеціалізації та можливості працювати в органах публічної адміністрації України (органах державної влади та органах місцевого самоврядування), а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільного життя. Сподіваємось, що подібні зустрічі допоможуть старшокласникам у виборі майбутньої професії, та запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашого університету!
30.04.2020р. к.ю.н ст.викладачем Мінковой О.Г. було  проведено лекційне заняття з навчальної дисципліни Кримінальне право для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 право групи 518-п.
04.05.20р. було проведено практичне заняття ас. Кулідою О.О. в режимі он-лайн з використанням програми ZOOM з навчальної дисципліни Основи науково-правових досліджень для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 право групи 519-п. Тема: Види наукових публікацій.
22 квітня 2020р. на кафедрі права відбувся захист курсових робіт студентів 3-го курсу. Комісія під керівництвом завідувача кафедри права, доцента Гапотія В.Д. та у складі доцента Попенко Я.В., ст.викл. Мінкової О.Г. працювали в онлайн за допомогою програмного забеспечення Zoom. Здобувачі вищої освіти виступали із доповідями, активно відповідали на запитання. Використання  інтернет-ресурсів для навчального процесу в нашому універсітеті стане в нагоді як викладачам,так і  здобувачам вищої освіти.
08 травня 2020 року за допомогою он-лайн сервісу-платформи Zoom асистентом кафедри права, помічником приватного нотаріуса Іриною Нєвзоровою,  було проведено чергову онлайн-лекцію для 517-п  групи з дисципліни: «Нотаріат і адвокатура» на тему: «Загальні правила посвідчення правочинів. Видача нотаріусом свідоцтв. Застосування нотаріусом законодавства іноземних держав.». Здобувачі вищої освіти взяли активну участь в дискусії та обговоренні актуальних на даний час питань. Переважна більшість з них зазначили, що незважаючи на реалії вимушеної та тривалої  онлайн-освіти, проведення таких лекцій – це новий і цікавий досвід.
Шановні колеги! 04.05.2020р в 9:20 годин відбулось чергове засідання кафедри права в режимі он-лайн. Використовуйте програму ZOOM.  Присутні: зав. каф., доц., к.ю.н. Гапотій В.Д., д.ю.н. Пайда Ю.Ю., ст.викл., к.ю.н. Мінкова О.Г., доц., к.і.н. Попенко Я. В., доц., к.ю.н. Поліщук В.Г., ст.. викладач Лопащук Д.І. , ас. Куліда О.О., Нєвзорова І.В., ст. лаборант Міткова І.А.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про організацію, проведення та завершення навчального процесу в 2019- 2020 н.р.  2.Про проведення онлайн-акредитації Освітньої Програми «Соціологія» з 04.05.2020р.  3.Про підготовку до екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти 4-го курсу спеціальності 081 Право в дистанцій1ному режимі.  4.Про обов’язкову фіксацію освітнього процесу. 5.Про корегування навчального навантаження на 2019-2020 н.р.

В рамках профорієнтаційної роботи кафедри права, налагодження дієвої співпраці з навчальними закладами міста Мелітополя та Мелітопольського регіону на базі природничо-географічного факультету за участю науково педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право, 03.03.2020 року пройшла зустріч з випускниками ЗОШ №25 на якій відбулася презентація юридичної спеціальності, ознайомлення учнів з процедурою вступу до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та іншими організаційними питаннями.  

Затверджено

на засіданні кафедри права

протокол №6  від 03.01. 2020р.

 

П Л А Н

роботи Бюро  досліджень в області захисту інтелектуальної власності на 2020 н.р.
 1. Проведення аналізу роботи Бюро досліджень в області захисту інтелектуальної власності за 2019 календарний рік та надання інформації про роботу Бюро до наукового відділу університету.
до 13.01.2020р.                                                             відповідальний: Гапотій В.Д.
 1. На основі аналізу роботи науково-педагогічних працівників університету з захисту інтелектуальної власності провести семінар-практикум з роз’яснення діючого національного законодавства в сфері інтелектуальної власності:
 • На природничо-географічному факультеті           01.2020р. 12.00. а86;
 • Хіміко-біологічному факультеті           01.2020р. 12.00. а28;
 • Філологічному факультеті           01 2020р. 12.00.  а7;
 • Факультет інформатики,математики та економіки 01.2020р.  12.00.а49;
 • Науково-навчальний інститут соціально-педагогічної
та мистецької освіти                                                          13..01.2020р. 12.00. а143. Відповідальний: Гапотій В.Д. Декани факультетів, директор інституту.
 1. Проведення семінару-практикуму для здобувачів вищої освіти університету з роз’яснення діючого законодавстві в сфері захисту авторського права при  роботі над курсовими, дипломними роботами, написання наукових статей тощо.
природничо-географічний факультет                            03.01.2020р. 12.00. а86; Хіміко-біологічний факультет                                       08.01.2020р. 12.00. а28; Філологічний  факультет                                               09.01 2020р. 12.00.   а7; Факультет інформатики,математики та економіки        10.01.2020р.  12.00.а49; Науково-навчальний інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти                                                      13..01.2020р. 12.00. а143. Відповідальний: Гапотій В.Д. Заступники деканів факультетів.
 1. Проведення постійно діючого семінару практикуму з оформлення заявок на право інтелектуальної власності на твір.
За окремим графіком кафедри права.                   Відп. Гапотій В.Д. 5.Проведення консультацій з питань: А) Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Березень 2020р.                                    відп. Гапотій В.Д. Б) Спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності в мережі «Інтернет». Квітень 2020р.                                      відп. Гапотій В.Д. В) Міжнародні стандарти правового захисту авторського права. Травень 2020р.                                     відп. Гапотій В.Д.
Активно, кафедра права формує контингент абітурієнтів – майбутніх здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право через проведення різноманітних організаційно-профорієнтаційних заходів із учнями регіональних ЗОШ, їх вчителями та батьками. Так 19.11.2019року на базі гімназії І-ІІІ ступеня «Сузір’я» Василівської районної ради Запорізької області проведено зустрічі, бесіди, процедури визначення базових юридичних спеціальностей із учнями загальноосвітніх районів Василівського, Михайлівського, Запорізького районів та їх вчителями. В офіційній обстановці директору гімназії «Сузір’я» Шевченко Юрію Васильовичу для поповнення бібліотеки навчально-методичною, науковою літературою співробітниками кафедри права було подаровано ряд авторських підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій правового характеру, розроблених науково-педагогічними працівниками кафедри права. Дар прийняли із вдячністю. Організаційно- профорієнтаційними заходами було охоплено близько 250 учнів.
13.11.2019 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, провідним спеціалістом в області права, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри права Віктором Григоровичем Поліщуком проведено публічну лекцію на тему «Я маю конституційні права» з старостами академічних груп та їх заступниками. Публічна лекція – частина державної Програми правової освіти населення та частина заходів тижня права в університеті.
На базі кафедри права природничо-географічного факультету пройшов круглий стіл на якому спеціалісти Мелітопольського  місцевий центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги довели до здобувачів вищої освіти  1-3 го курсів спеціальності 081 Право процедуру надання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою адвокатів широким верствам населення які потребують правового захисту та представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних справах в тому числі соціально не захищених категорій громадян. Здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право отримали знання та інформацію про право на безоплатну правову допомогу гарантовану Конституцією України та можливість для кожного громадянина отримати первинну правову допомогу через Юридичну клініку, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну  правову допомогу у передбачених законом випадках.   Гапотій В.Д. 01.11.2019р.
На базі кафедри права природничо-географічного факультету пройшов круглий стіл на якому спеціалісти Мелітопольського місцевий центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги довели до здобувачів вищої освіти 1-3 го курсів спеціальності 081 Право процедуру надання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою адвокатів широким верствам населення які потребують правового захисту та представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних справах в тому числі соціально не захищених категорій громадян. Здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право отримали знання та інформацію про право на безоплатну правову допомогу гарантовану Конституцією України та можливість для кожного громадянина отримати первинну правову допомогу через Юридичну клініку, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках.
Гапотій В.Д. 01.11.2019р.
Результати сесії 4-й курс Право (ПЕРЕГЛЯНУТИ) (ПЕРЕГЛЯНУТИ new)

Тренінг «Я маю право на виконання рішення суду».

Тренінг «Я маю право на виконання рішення суду».17.05.2019 року на базі кафедри права природничо-географічного факультету заступник начальника Мелітопольського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області Садомова Наталя Володимирівна провела  із  науково-педагогічними працівниками кафедри права та студентами першого і другого курсів спеціальності 081 Право тренінг на тему: « Я маю право на виконання рішення суду», на якому розглянуто актуальні питання проблематики виконання рішень суду в українському суспільстві в період реформування судової системи як третьої гілки влади, недосконалості діючого законодавства, реформування виконавчої влади, відношення, проблеми довіри  простих громадян України до суду,  ефективного, якісного та своєчасного виконання рішень суду згідно вимог  правових норм  Закону України «Про виконавче провадження». На заході був присутній юрист університету Коноплянко О.А.


В плані проведення профорієнтаційних заходів науково-педагогічні працівники кафедри права  виступили партнерами та прийняли участь в Афілійованій (не)конференції mini-EdCamp Melitopol за темою «Школа на старті. Мотивація до дії» яка пройшла 13 квітня 2019 року на базі Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області.  В республіканському заході  прийняли участь вчителі із різних куточків України, експерти у сфері освіти, громадські організації, батьки, ЗМІ. (всього близько 200 учасників). Право на проведення (не)конференції наша школа виборола на конкурсній основі із 72 заявок. Формат EdCamp є шостим у світовому рейтингу найбільш інноваційних освітніх організацій. EdCamp Ukraine – це спільнота відповідального вчительства, яка на відміну від неефективної системи сучасної освіти пропонує інноваційну модель професійного зростання вчительства, мотивує педагогів на реалізацію реформи в освіті.  Завідувач кафедри права МДПУ імені Богдана Хмельницького В. Гапотій провів ряд зустрічей з вчителями мелітопольського регіону, батьками майбутніх абітурієнтів. В результаті  партнерства та участі в заході  назва, логотип кафедри права та контакти розміщені на всіх рекламних продуктах, програмі та сертифікату, що дає можливість більш детально ознайомитись зацікавлених осіб в Україні про нашу спеціальність, умови вступу та навчання за спеціальністю 081 Право.

  Графік проведення тренінгів  по ознайомленню з положеннями, які забезпечують навчальний процес у 2020-2021 навчальному році з НПП кафедри права