Вчена рада факультету

Вчена рада природничо-географічного факультету є колегіальним органом, створеним для загального керівництва діяльністю факультету з питань навчально-виховної та наукової роботи.

До компетенції вченої ради природничо-географічного факультету належать:

– визначення стратегії загальних та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;

– обрання за конкурсом таємним голосуванням на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів;

– розгляд навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо пріоритетних напрямів діяльності факультету та перспектив його розвитку в контексті основних напрямів діяльності університету;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо кадрового складу та керівників структурних підрозділів факультету;

– удосконалення організації навчального процесу на факультеті, сприяння запровадженню нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті;

– сприяння професійному росту науково-педагогічних працівників факультету, підвищенню їхньої кваліфікації;

– подання для розгляду на вченій раді університету підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуску періодичних видань відповідно до предмета діяльності факультету;

– координація тематики наукових досліджень кафедр і студентів з відповідної проблематики;

– здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними особами у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених університетом;

– організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на факультет;

– внесення пропозицій вченій раді університету, щодо змін у Положенні про факультет та Положення про вчену раду університету;

– розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до Статуту університету та Положення про факультет.

Склад Вченої ради природничо-географічного факультету:

1.  Арабаджі О.С. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

2.  Арсененко І.А. – кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

3.  Байтеряков О.З. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

4.  Гапотій В.Д. – кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри право.

5.  Гудзь В.В – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології.

6.  Донець І.А – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства (секретар Вченої ради).

7.  Донченко Л.М. – кандидат географічних наук, професор кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, декан природничо-географічного факультету.

8.  Жиряков О.Ю.  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології.

9.  Жук Д. – студентка 4 курсу, Голова студентського комітету.

10.  Зав’ялова Т.В – старший викладач кафедри фізичної географії і геології, заступник декана з навчальної роботи.

11.  Карабанов Є. О – к. н. фізичної культури та спорту, ст. викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.

12.  Кожаєва А.С. – студентка 1 курсу магістратури.

13.  Котова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

14.  Пачев С.І. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології.  

15. Полякова Л.І. – кандадат історичних наук, доцент, завдувачка кафедри історії та архерлогії.

16.  Прохорова Л.А. – кандидат геологічних наук, доцент, завдувачка кафедри фізичної географії і геології.

17. Проценко А. А. – кандидат педагогічних наук,  старший викладач, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

18.  Ребар І.В. – ст. викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін, голова профспілки.

19.  Ситник О.М. – доктор історичних, доцент  кафедри історії та археології.

20.  Топалова О.І. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства, заступник декана з виховної роботи та практик.

21.  Троїцька О.М. – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії.

22.  Троїцька Т.С. – доктор філософських наук, професор кафедри філософії.

23.  Христова Т.Є. – доктор біологічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.