Вчена рада факультету

Вчена рада природничо-географічного факультету є колегіальним органом, створеним для загального керівництва діяльністю факультету з питань навчально-виховної та наукової роботи.

До компетенції вченої ради природничо-географічного факультету належать:

– визначення стратегії загальних та перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;

– обрання за конкурсом таємним голосуванням на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів;

– розгляд навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо пріоритетних напрямів діяльності факультету та перспектив його розвитку в контексті основних напрямів діяльності університету;

– підготовка пропозицій до вченої ради університету щодо кадрового складу та керівників структурних підрозділів факультету;

– удосконалення організації навчального процесу на факультеті, сприяння запровадженню нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті;

– сприяння професійному росту науково-педагогічних працівників факультету, підвищенню їхньої кваліфікації;

– подання для розгляду на вченій раді університету підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, іншої навчальної і навчально-методичної літератури, випуску періодичних видань відповідно до предмета діяльності факультету;

– координація тематики наукових досліджень кафедр і студентів з відповідної проблематики;

– здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними особами у межах наданих повноважень на підставі угод, укладених університетом;

– організація контролю за виконанням основних завдань і функцій, покладених на факультет;

– внесення пропозицій вченій раді університету, щодо змін у Положенні про факультет та Положення про вчену раду університету;

– розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до Статуту університету та Положення про факультет.

Склад Вченої ради природничо-географічного факультету:

1.Арабаджи О.С. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та туризму

     2.    Арсененко І.А. – кандидат географічних наук, доцент, географії та туризму.

     3.    Гришко С.В. – кандидат географічних наук, доцент, завідувачка кафедри географії та туризму.

     4.    Гудзь В.В – доктор історичних наук, доцент кафедри історії та археології.

     5.    Донець І.А – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та туризму. (секретар Вченої ради).

     6.    Донченко Л.М. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та туризму.

     7.    Зав’ялова Т.В – старший викладач кафедри географії та туризму, заступник декана з навчальної роботи.

     8.    Козар Ю. Ю. – доктор юридичних наук, професор кафедри права.

     9.    Котова О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

    10. Непша О.В. – старший викладач кафедри географії та туризму, в.о. заступника декана з виховної роботи та практик.

    11. Полякова Л.І. –  кандидат історичних наук, доцент, завідувач історії та археології, в декана природничо-географічного факультету

    12. Проценко А. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

    13. Ситник О.М. – доктор історичних, професор кафедри історії та археології.

    14. Христова Т.Є. – доктор біологічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.

    15. Крилова А.М. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. заступника декана з науково-дослідної роботи

    16. Солов’євич І.В. – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувачка кафедри право.

    17.Гапотій В.Д. – кандидат юридичних наук, доцент.

    18. Дьячкова Анастасія – студентка IV курсу, Голова студентського комітету.

    19. Шерстюк Неля – студентка IV курсу