Байтеряков Олег Зуфарович

Байтеряков Олег Зуфарович, доцент, кандидат географічних наук кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: З 1979-1984 рр. навчання на природничо-географічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту за спеціальністю «географія і біологія».

З 1989 р. працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

В 1990-1993 рр. навчався в аспірантурі Сімферопольського державного університету ім. Вернадського.

В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 Економічна і соціальна географія на тему «Географічні аспекти формування і розвитку гірських туристсько-рекреаційних систем (на прикладі Криму)».

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 25 статей у фахових виданнях, 5 навчальних посібників та 1 підручник.

В 2010 р. нагороджений почесним дипломом виставки «Сучасна освіта в Україні – 2010» в Києві за творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій.

В 2010 р. був лауреатом Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики. В 2006, 2011, 2012, 2013,2015 рр. був переможцем обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

2018р. нагороджений Грамотою департаменту освіти Запорізької Обласної ради

2018р. нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти»

Основні публікації:

 1. Лінгвокраїнознавство Велика Британія: підручник / Н.Ю. Байтерякова, О.З. Байтеряков, Є.О. Байтеряков. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2017. – 328 с. (рекомендовано до друку Вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького, протокол № 21 від 07.07.2017р.).                                                                           
 2. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О.З.Байтеряков, І.А.Арсененко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2018. – 157с. (рекомендовано до друку Вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького, протокол № 14 від 29.05.2018р.).                                                                                 
 3. Лінгвокраїнознавство. Велика Британія. Практикум : Навчальний посібник / Н.Ю. Байтерякова, О.З. Байтеряков, Є.О. Байтеряков. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2018. – 154 с. (рекомендовано до друку Науково-методичною радою МДПУ імені Богдана Хмельницького, протокол № 1 від 10.09.2018р.).                   
 4. Методичні аспекти формування культурологічної компетентності учнів в шкільному курсі географії: монографія / О.З.Байтеряков.- Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 236 с. (рекомендовано до друку Вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького, протокол № 5 від 30.10.2018р.).

Фахові статті

 1. Байтеряков О.З. Структура медичного забезпечення туристських подорожей // Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет ім. Г. Сковороди. . – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 341-345.
 2. Байтеряков О.З. Загальні особливості функціональної структури туристської системи Закарпаття // Географія і сучасність: Зб. наук. праць Національного пед. університету ім. М.П. Драгоманова. – К.,2014. Випуск 20(32). – С. 157-162.
 3. Байтеряков О.З. Методичні особливості вивчення теми «Зображення рельєфу на спортивних картах» в гуртку «Спортивне орієнтування» / О.З. Байтеряков, І.А. Арсененко І.А. Донець // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наук. праць.–Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2016.- С. 403-407.
 4. Арсененко І.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі / І.А. Арсененко, О.З. Байтеряков., І.А. Донець // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. II. – С. 10-12.
 5. Байтеряков О.З. Структурно-логічна модель формування міського звукового ландшафту/ О.З. Байтеряков // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – Вип. 16. – С. 86-99.
 6. Байтеряков О.З. Концепція підручника з курсу «Лінґвокраїнознавство» як складова формування англомовної комунікативної компетентності / О.З. Байтеряков, Н.Ю. Байтерякова, Є.О. Байтеряков // Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна» Випуск 67. – Острог, 2017. – С. 37-40.
 7. Байтеряков О.З. Теоретичні основи застосування творів живопису на уроках географії / О.З. Байтеряков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». Випуск № 7. – Херсон, 2017. – С. 254-260.
 8. Байтеряков О.З. Характеристика основних розрядів англійської спелеологічної лексики / О.З. Байтеряков, Н.Ю. Байтерякова // Наукові записки Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла Коцюбинського.  Серія:  Філологія:  збірник  наукових  праць /  гол.  ред.  І. Я. Завальнюк. – Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2018. Вип. 27. – С. 13-21.

Публікації за напрямом (туризм)

 1. Арсененко І.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі / І.А. Арсененко, О.З. Байтеряков., І.А. Донець // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. II. – С. 10-12.
 2. Байтеряков О.З. Структурно-логічна модель дослідження інтеркультурного потенціалу міста / О.З. Байтеряков, І.А., Арсененко // Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2016” Volume 11. Przemysl. Nauka I studia – P 19-22.
 3. Байтеряков О. Історико-культурний потенціал туризму в Запорізькій області / О.З. Байтеряков, О. Менжинська // Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016 р. – С. 110-115.
 4. Арсененко І.А. Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності / І.А. Арсененко, О.З. Байтеряков, І.А. Донець // Materials of the XII International scientific and practical conference, “Areas of scientific thought”, – 2016. Volume 10. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD – P. 37-44
 5. Байтеряков О. Розподіл рекреаційних погод курорту Кирилівка в 2011-2015 рр. / О.З. Байтеряков, Д. Передрій // Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження проф. Й.І.Танатара. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 124-127.
 6. I.A. Arsenenkо, L.M. Donchenko, I.A. Donetc, O.Z. Baiteriakov, O.M. Levada “FUNCTIONAL STRUCTURE OF TOURIST-EXCURSION ACTIVITY IN ZAPOROZHYE REGION” / Arsenenko I.A., Donchenko L.M., Donetc I.A., Baiteriakov O.Z., Levada O.M. // 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences. 2019. Conference Proceedings. – Sofia, Bulgaria, 2019. – vol.6, N2. – P. 139-146. – ISSN 2682-9959. (Web of Science).

Участь у конференціях і семінарах

 • Байтеряков О.З. XII Міжнародна науково-практична конференція “Areas of scientific thought”, Шеффілд,  грудень-січень 2015/2016 р., Тема: «Гипонимические связи термина speleologi в английской спелеологической терминологии»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір Європи», Польща, 7-15 квітня 2016 р. Тема: Структурно-логічна модель дослідження інтеркультурного потенціалу міста»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти»,  Переяслав-Хмельницький, 14-15 квітня 2016 р. Тема: Методичні особливості вивчення теми «Зображення рельєфу на спортивних картах» в гуртку «Спортивне орієнтування»»
 • Байтеряков О.З. ХІІ з‘їзд Українського географічного товариства, м. Вінниця, 17–21 травня 2016 р.   Тема: «Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в світі»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Історико-географічний дискурс проблем геосфери», Мелітополь, 12 травня 2016 р. Тема: «Історико-культурний потенціал туризму в Запорізькій області»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція “Areas of scientific thought”, Велика Британія, Шеффілд,  30 червня – 7 липня 2016 р. Тема: «Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності»
 • Байтеряков О.З. Всеукраїнська наук.-практ. конф., присвячена 135-річчю від дня народження проф. Й.І.Танатара, Мелітополь, 20 жовтня 2016 р. Тема: «Розподіл рекреаційних погод курорту Кирилівка в 2011-2015 рр. області»
 • Байтеряков О.З. Всеукраїнська науково-практична конференція «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті», вересень 2017 р., м.Мелітополь. тема: «Мелітопольський центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді  в системі дитячо-юнацького туризму»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 19 жовтня 2017 р., м. Острог. Тема: «Концепція підручника з курсу «Лінґвокраїнознавство» як складова формування англомовної комунікативної компетентності»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро. Тема: «Характеристика звукового ландшафту північної частини міста Мелітополя»
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція «Формування стратегії міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології», 13-14 вересня 2018 р. – Мелітополь.
 • Байтеряков О.З. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві», Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р. Тема: «Особливості англійської спелеологічної професійної лексики»

В 2018-2019 рр. проведено в рамках «Методичної майстерні вчителя Нової української  школи» 5 науково-методичних семінарів для вчителів географії. З них 3 семінари на базі університету в Мелітополі для вчителів міста, 1 семінар на базі «Січового колегіуму» в Запоріжжі для вчителів області, 1 семінар у м. Бердянськ для вчителів географії міста.

Робота зі слухачами Малої Академії наук м. Мелітополь і Запорізької області:

 1. Керівник учня який посів призове місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

2017 р.  Главак А. – 2 місце, Красина І.  – 3 місце;

2018 р.   Красіна І. – 2 місце, Пікуля В. – 2 місце;

2019 р.  Пікуля В. – 1 місце.

 1. Керівник учня який посів призове місце у ІII етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» (2019 р.) – Пікуля В. – 3 місце, тема: «Оцінка сучасного стану урбанізованості Запорізької області»
 2. Участь у складі журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів ‒ членів Малої академії наук, секція «Науки про землю» (2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 рр.).
 3. Участь у складі журі обласного етапу учнівської олімпіади з географії (2018, 2019 рр.).

Наявність авторських свідоцтв:

 1. Сертифікатна освітня програма «Організація екскурсійної діяльності» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78780 від 03.05.2018р.)

2.Свідоцтво на наукову статтю «Структурно-логічна модель дослідження інтеркультурного потенціалу міста» №83172 від 27.11.2018р.

 1. Свідоцтво на наукову статтю «Концептуальні підходи до організації екскурсійної діяльності» № 83173 від 27.11.2018р.

4.Свідоцтво на навчальний посібник «Спортивно-оздоровчий туризм» № 83165 від 27.11.2018р.

5.Свідоцтво на наукову статтю «Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого» №84359 від 14.01.2019р.

 1. Свідоцтво на підручник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія». № 77831від 23.03.2018.
 2. Свідоцтво на «Методичні розробки для практичних і самостійних робіт з курсу «Спеціальний та адаптивний туризм» №75478 від 21.12.2017.
 3. Свідоцтво навчальний посібник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія. Практикум» № 86473 від 28.02.2019.
 4. Свідоцтво на монографію «Методичні аспекти формування культурологічної компетентності учнів в шкільному курсі географії» № 86472 (28.02.2019).

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Українського географічного товариства (Мелітопольського відділення).
 2. Член Маршрутно-кваліфікаційної комісії Мелітопольського Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді.

Підвищення кваліфікації

19.11.2015-19.05.2016 р. проходив стажування в Державному вищому навчальному закладі «Запорізький національний університет» за темою: Підвищення кваліфікації за напрямком підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та готельно-ресторанного господарства. Свідоцтво №000-345/16, наказ № 834 від 21. 12. 2015 р.

Наукові інтереси: питання спортивно-оздоровчого туризму, географія туризму, дослідження звукового ландшафту, методика навчання географії

Посилання на наукометричні бази:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=r9a_INsAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-7449-693X

https://www.researchgate.net/profile/Oleh_Baiteriakov