Зв’язок зі стейкхолдерами і работодавцями. Бази практик

Бази практик

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ 

12 березня  кафедра теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін разом із деканатом природничо-географічного факультету провела зустріч у рамках проекту open space “Університет, громада, бізнес, влада – стратегічне партнерство” з головами за їх заступниками Преазовської, Олександрійської, Нововасилівської об’єднаних територіальних громад. На зустрічі було обговорено питання щодо реалізації та кореляції освітньої програми ОП Середня освіта. Фізична культура у зазначених громадах та можливості співпраці у галузі фізичної культури та спорту. 

Бази практик та партнерства

Практика –невід’ємна складова професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при отриманні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів.

Педагогічна практика у процесі професійної підготовки учителів стає першим щаблем на шляху практичного засвоєння професії. У процесі педагогічної практики здобувач вищої освіти здійснює професійні функції учителя фізичної культури, стикається зі специфікою обраної професії, залучається до професійної діяльності.  Таким чином у взаємодії з колегами, учнями та їхніми батьками, з педагогічним супроводом керівників практики та викладачів ЗВО майбутній учитель долучається до роботи з школярами різних вікових категорій, стану здоров’я та фізичного розвитку. 

Педагогічна практика забезпечує практичний досвід планування, організації та здійснення різних видів професійної педагогічної діяльності в умовах закладів освіти різного типу, сприяє професійній рефлексії, професійному саморозвитку та самореалізації здобувачів вищої освіти, становленню та розвитку в них професійно важливих якостей, забезпечує їх успішну професійну адаптацію.

Під час педагогічної практики відбувається інтенсивне освоєння усіх аспектів майбутньої професії, формується критичне та осмислене ставлення до професійних знань, розвиваються професійно необхідні уміння, навички, способи дії, виявляється потреба у професійному саморозвитку, розкриваються мотиви професійної діяльності, поглиблюється інтерес до професійної діяльності. Таким чином, педагогічна практика є визначальною ланкою в системі формування професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури.

Педагогічна практика базується на принципах систематичності, неперервності, зв’язку з життям, відповідності змісту сучасним вимогам вищого навчального закладу, єдності науково-теоретичного обґрунтування практики з реальними можливостями навчально-виховного процесу, комплексного підходу, міжпредметного зв’язку психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, різноманіття видів діяльності бакалаврів та магістрантів, диференціації та індивідуалізації змісту та організації практики відповідно до специфіки особистих якостей, конкретних умов навчального закладу та спеціальності.

Педагогічна і виробнича практика бакалаврів проводиться згідно навчальних планів зі спеціальності 014. 11 Середня освіта. Фізична культура. Для проходження практик  підписані договори з наступними загальноосвітніми школами міста Мелітополь ЗОШ №1, ЗОШ № 6, ЗОШ № 10, № 13, ЗОШ № 16, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25 та ін.

КОНСУЛЬТАЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
Перед початком практики на платформі Zoom була проведена консультація з питань проходження виробничої (педагогічної) практики здобувачів 4 курсу спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура природничо-географічного факультету. Консультацію проводили груповий методист ст. викл. Непша О.В., методист з педагогіки д. пед. н. Воровка М.І., завідувач кафедри ТМФВіСД к. пед. н. Проценко А.А. Методисти дали вичерпні відповіді на проблемні питання здобувачів, які виникли під час проходження практики у загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Здобувачі отримали необхідні рекомендації щодо оформлення звітних матеріалів для отримання заліку, а також методисти зорієнтували випускників бакалаврату на подальше навчання в МДПУ імені Богдана Хмельницького на другому (магістерському) рівні вищої освіти.