Проценко Андрій Анатолійович – завідувач кафедри ТМФВ та Спорту

 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри  теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін

Освіта:

 • 1998 рік, Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціальність «географія і фізична культура», кваліфікація «вчитель географії та фізичної культури»;
 • 2018 рік, кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики»;
 • тренер з футболу, диплом «С» Федерації футболу  України, ліцензія №0765;
 • 2020 рік, міжнародне стажування в рамках європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» у Вищій школі лінгвістичній (180 год., 01.11.2019-01.02.2020), м. Ченстохова, Польща, № КРК 20/02/19.

Трудова діяльність:

 • 1998-2010 рр. – вчитель фізичної культури, Навчально-виховний комплекс № 16, м. Мелітополь Мелітопольської міської ради Запорізької області;
 • з 2015 року – тренер з футболу, диплом «С» Федерації футболу України, ліцензія №0765,
 • 2015-2018 рр. – аспірантура на кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики»;
 • з 2018 р. по теперішній час старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
 • з 2022 по теперішній час доцент кафедри теорії та методтки фізичного виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Міжнародна діяльність:

 • 2020 рік – участь в проекті Management of international educational projects – the challenge of the 21th century [INBIE-NET_2020], organized by Instytut Badan i Innowacji w Edukacji (Erasmus+) International Scientific Conference 2020. Czestochowa, Poland;
 • 2020 рік – участь в науковій конференції: Zaburzenia w procesie etdukacji. X Miedzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencia Naukowa. January 31, 2020. Czestochowa, Poland.

Досягнення:

 • має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • понад 50 наукових публікацій, серед них:

 розділи у 2 колективних монографіях:

 • Проценко А.А. Методи розвитку основних фізичних якостей учнів на заняттях із футболу. Педагогічна інноватика: Досвід та перспективи Нової української школи : кол. монографія /за гол.ред.А. М. Солоненко, І.А. Мальцевої, Л.Ю. Москальової, О.С. Арабаджи.  Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019.  С 316-324.
 • Купрєєнко М., Проценко А., Горбань А. Роль і місце оздоровчої фізичної культури в програмі фізичної реабілітації осіб зрілого віку зі сколіозом. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці (монографія)/ ( Науковаредакція: Я. Гжесяк, І. Змимомря, В. Ільницький). Конін-Ужгород-Київ: Просвіт, 2019. С.104-118.

навчально-методичні видання:

 • Інструктивно-методичні рекомендації та звітня документація з виробничої практики (педагогічної): для студентів за спеціальністю 11 Середня освіта (Фізична культура) галузь знань 01 Освіта /Уклад.: М.І. Воровка, А.А. Проценко. – Мелітополь, 2018. – 78 с.
 • Воровка М.І., Проценко А.А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 156 с.;
 • Щоденник виробничої практики (педагогічної): для студентів за спеціальністю 11 Середня освіта (Фізична культура) галузь знань 01 Освіта /Уклад.: М.І. Воровка, А.А. Проценко. – Мелітополь 2020. – 44 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) [Текст]: навч.-метод. вид. / Уклад.: Є.О. Карабанов, О.В. Котова, М.В. Купрєєнко, О.В. Непша, А.А. Проценко, І.В. Ребар, Р.О. Рибачок, Г.П. Суханова, В.С. Ушаков. Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2020. 31 с.

публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • Проценко А.А. Особливості формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету Серія: Педагогіка. 2017. Вип. XVIII / 1(18). С. 183−190.
 • Котова О.В., Проценко А.А. Педагогічна практика як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 2(21). С.135-139.
 • Воровка М.І., Проценко А.А. Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності вчителя в умовах реформування освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Вип. 68. Т.2. Запоріжжя: КПУ, 2020. С.57-61.
 • Проценко А.А. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Інноваційна педагогіка. Вип. 21. Т.3. 2020. С. 92-96.
 • Карабанов Є., Проценко А., Бєліков І. Шляхи вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки військовослужбовців. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. №23. Т.2. Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. С.112-117.

публікації у закордонних наукових виданнях;

 • Проценко А.А. Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры. Веснік адукацыі (Вестник образования). Минск, 2017. № 10 (октябрь). С. 18–25.
 • Проценко А.А. Критериальный аппарат профессиональной компетентности будущего учителя физической культуры. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Том 8, № 3, 2018. С.128-136.

Професійна діяльність:

 • керівник виробничою практикою (педагогічна) студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) освітнього рівня магістр;
 • тренер-викладач з футболу СТ «Спартак імені Олега Олексенко»;
 • заступник голови федерації футболу міста Мелітополя.

Відзнаки:

 • Диплом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та Управління молоді та спорту м. Мелітополя: «За подготовку спортивного резерва, развитие детско-юношеского спорта в г. Мелитополе» (2009 р.)
 • Почесна грамота Федерації футболу України (2016 р.)
 • Диплом «За особистий вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту» Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради (2019 р.)

Наукові інтереси: професійна компетентність, виробнича практика, розвиток техніко-тактичних дій юних футболістів, роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=fneUYooAAAAJ&hl=ru
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9092-7015
ResearcherID https://publons.com/researcher/3845168//
Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Protsenko