Мединський Сергiй Володимирович

доктор педагогічних наук, професор

Освіта:

 • 2001 р. ‒ Кам’янець – Подільський державний педагогічний інститут за напрямом підготовки «Фізичне виховання».
 • 2005 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедри фізичної культури і валеології).
 • 2006-2009 рр. ‒ докторант кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • 2009 р. – наукове стажування в університеті центрального Арканзасу, США.
 • 2017 р. ‒ присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти»).
 • 2019 р. науково-педагогічне стажування у Медичному Університеті ім. Сілезьких Пястів (Вроцлав) Республіка Польща.
 • 2019 р. – науково-педагогічне стажування в Інституті наук фізичної культури Жешувського університету у рамках міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+. (ORCID: 0000-0001-6082-6566)

Досягнення:

 • автор більше 130 наукових публікацій як у національній періодиці, так і у зарубіжних періодичних фахових виданнях
 • з 2017 р. – член спеціалізованої ради Д 47.053.01 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті.
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти . 23 грудня 2019 р.

понад 30 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, серед них

публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

 1. Rymma REDCHUK, Tetiana DOROSHENKO,Nataliia HAVRYLIUK, Serhii MEDYNSKII, Ruslana SOICHUK, Oksana PETRENKO, Roman PAVELKIV, Petro RYBALKO, Nelia MALIAR, Eduard MALIAR, Myroslava CHORNODON, Vitalii BORETSKYI. Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020, Volume 12, Issue 4, p. 289-309

розділи у міжнародних колективних монографіях:

 1. Мединський С. В. Складники технології здоров’язбереження в межах держави // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колект. моногр. / за заг. ред.. проф..Ю.Д.Бойчука. Харків, 2017. С. 250–256.
 2. Мединський С. В. Система професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у Сполучених Штатах Америки: монографія / С. В. Мединський. – Чернівці: Родовід, 2016. 472 с.

публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Мединський С. В. Практичні аспекти закордонного досвіду підготовки фахівців з фізичної терапії // С. В. Мединський, Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Випуск 174. С. 51-56
 2. Мединський С. В. Перспективи розвитку професійної підготовки фахівці сфери фізичної культури і спорту України (з урахуванням закордонного досвіду) / С. В. Мединський, П. А. Слобожанінов.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» зб. наукових праць/ За ред. О.В. Тимошенка. – К.: вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Випуск 3К (110)19. С. 361-365.
 3. Мединський С. В. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту в США / С. В Мединський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): [зб. наук. пр.]. Київ, 2017. Вип. 6 (88)17. С. 42–44.
 4. Мединський С. В. Освітні та професійні складові системи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в США / С. В. Мединський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017. Вип. 27/28.С. 188–196.
 5. Мединський С. В. Characteristic features of professional study of physical education and sports in USA / С. В Мединський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Луцьк, 2017. Вип. 2 (38)С. 16–23.

Нагороди:

«Відмінник Освіти України» (Наказ МОН України № 854-к від 13.07.2006 р., посвідчення №77372).

Наукові інтереси: закордонні системи вищої освіти; фізична культура; здоров’язбережувальні технології.

Посилання на наукометричні бази:

GoogleScholar  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=YzHizdwAAAAJ
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6082-6566
ReseacherID  https://publons.com/researcher/2180368//