Христова Тетяна Євгенівна

доктор біологічних наук, професор

Освіта:

 • 1990 рік, Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціальність: біологія і хімія; кваліфікація: вчитель біології і хімії середньої школи.
 • 2015 рік, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Фізичне виховання»; кваліфікація: бакалавр, вчитель фізичної культури.
 • 2017 рік, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», ступінь вищої освіти магістр, спеціальність: фізична реабілітація; кваліфікація: магістр з фізичної реабілітації, викладач вищого навчального закладу.
 • 1997 рік, кандидат біологічних наук, спеціальність 00.12 – фізіологія рослин, тема дисертації «Стійкість та продуктивність гібридів кукурудзи при моделюванні різних типів посухи».
 • 2001 рік, присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання біології та основ сільського господарства.
 • 2011 рік, доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.23 – історія біології, тема дисертації «Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.)».
 • 2013 рік, присвоєно вчене звання професора кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.
 • 2017-2018 рр., підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного університету.
 • 2019-2020 рр., міжнародне науково-професійне стажування та підвищення кваліфікації «The innovative Mеthods and Tесhnologies of Teaсhing: Thе Nеwest in thе Еuropеan Еduсational Praсtiсе» (Освіта. Фізична культура та реабілітація)», Вища Школа Лінгвістична, м. Ченстохова, Польща.

 Досягнення:

 • 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • 14 актів впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність;
 • понад 280 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, серед них

навчальні посібники:

 • Христова Т.Є. Управління процесом у сфері фізичного виховання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання*». Мелітополь: ТОВ Колор Принт, 2016. 92 с.

ISBN 978-966-2489-39-2.

 • Христова Т.Є., Суханова Г.П. Основи лікувальної фізичної культури: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізичне виховання». Мелітополь: ТОВ Колор Принт, 2015. 172 с.

ISBN 978-966-2489-31-6.

 • Ціпов’яз А.Т., Христова,Т.Є., Антонова О.І. Практичні методи фізичного виховання та реабілітації: навч. посібник. Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, 2013. 140 с.

ISBN 978-617-639-005-3.

розділи у міжнародних колективних монографіях:

 • Khrystova Tеtіana, Karabanov Yevhen, Rebar Inessa Improvement of professional competence of physical culture teacher in the system of postgraduate pedagogical education. Theoretical and applied aspects of sustainable development / edited by Tetyana Nestorenko and Aleksander Ostenda. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 33. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 90-96.
 • Khrystova Tеtіana. The actual questions of saving health of students / Tеtіana Khrystova // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects / edited by Aleksander Ostenda and Iryna Ostopolets. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograph 24. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. P. 30-38.
 • Khrystova Tеtіana. Preservation of health of students in the process of study. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. Р. 18-31.
 • Khrystova Tеtіana. Health priority in the life of modern students / Tеtіana Khrystova // Innovation and information technologies in the social and economic development of society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 15. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. 152-163.

публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

 • Христова Т.Є. Відновлення рухової функції хворих зрілого віку після інсульту засобами фізичної реабілітації. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 2. С. 87-91. Web of Science.
 • Христова Т.Є. Фізична реабілітація інвалідів, які перенесли інсульт (пізній період). Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 10. С. 76-79. Web of Science.
 • Христова Т.Є. Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. № 5. С. 119-123. Web of Science.

навчально-методичні видання:

 • Карабанов Є.О., Христова Т.Є., Білогур В.Є. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня для студентів спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)». Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. 54 с.
 • Христова Т.Є., Карабанов Є.О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2018. 46 с.
 • Христова Т.Є. Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізична культура». Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2017. 48 с.

публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • Христова Т.Є., Ребар І.В., Старостенко В.О. Педагогічні умови підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 118-122.
 • Христова Т.Є. Комплексний підхід до фізичної терапії студентів з бронхітом. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Костюкевич. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 8 (27). С. 317-322.
 • Христова Т.Є. Стан здоров’я майбутніх учителів та вектори його оптимізації. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 12. Т. 1. С. 143-146.
 • Христова Т.Є., Карабанов Є.О. Застосування аромафітотерапії для профілактики гострих респіраторних захворювань студентів. Науковий часопис національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». Вип. 3К (110) 19. С. 577-580. Index Copernicus
 • Карабанов Є.О., Конох А.П., ХристоваТ.Є. Функціональна підготовленість гирьовиків середньої кваліфікації в підготовчому періоді. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. № 3(47). С. 103-108. Index Copernicus
 • Христова Т.Є. Комплексна фізична реабілітація жінок зрілого віку з гіпертонічною хворобою. Науковий часопис національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». Вип. 3К (97) 18. С. 595-598. Index Copernicus
 • Христова Т.Є. Фізична реабілітація людей зрілого віку з гіпертонією на поліклінічному етапі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Костюкевич. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. Вип. 4 (23). С. 282-287.
 • Христова Т.Є. Динаміка морфо-функціональних показників організму дітей з порушенням постави в умовах застосування оздоровчих технологій. Науковий часопис національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». Вип. 3 К (84) 17. С. 515-519. Index Copernicus.
 • відповідальний виконавець наукової теми кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін «Основні напрями формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації» (номер державної реєстрації 0118U004191) у 2018-2020 рр.;
 • у 2019-2020 рр. брала участь в роботі журі (член журі) ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: наукове відділення хімії та біології, секції «Медицина», «Біологія людини»;
 • у 2018 р. керувала виконанням наукової роботи студента Пюрко В.Є. (х/б факультет), який зайняв призове місце на І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізична терапія, ерготерапія» (диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі конкурсу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка);
 • 2019-2020 рр. – член громадської організації «Українська Асоціація фізичної терапії» (номер в Реєстрі 308190310, категорія членства С2).

Нагороди:

 • Знак «Відмінник освіти України» (10.07.2003 р.);
 • Грамота Мелітопольської районної ради (05.05.2016 р.);
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (28.09.2016 р.);
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки (09.2016 р.);
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (15.05.2017 р.);
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (12.04.2019 р.).

Наукові інтереси: стан здоров’я, оздоровча фізична культура здобувачів вищої освіти, фізична реабілітація клієнтів різних нозологій.

Посилання на наукометричні бази: