Проценко А.А.

 1. Проценко А.А. Прогностична модель професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. Інтернет-конф. (Мелітополь, 22-24 січня 2019 року) / за заг. ред. В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь:  ТОВ «Колор Принт», 2020. С.73-74.
 2. Проценко А.А.  Облік в спортивному тренуванні та його складові. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Бердянск, 25-26 квітня 2019 року).    Бердянск: БДПУ, 2019. С. 229-230.
 3. Проценко А.А., Котова О.В. Деякі аспекти формування професійної компетентності вчителя фізичної культури. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнар. інтернет-конф.(Мелітополь, 22-24 січня, 2019 року)/за заг.ред.В.І. Лисенка, Н.М. Сурядної. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019.–  С.48-49
 4. Проценко А.А. Показники антропометрії і фізичної підготовки юних футболістів у річному циклі тренування та їх динаміка. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник наукових праць. Харків: ХДАФК, 2019. С. 105-108.
 5. Проценко А.А. Специфіка професійної діяльності учителя фізичної культури . Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: збірник матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф(18 лютого 2019). Переяслав-Хмельницький, 2019. №21. С. 212-215.
 6. Проценко А.А. Характеристика змісту професійної підготовки фахівця з фізичної культури в Україні. Формування стратегії міжнародної комунікації особистості учня в онтогенезі: від методики до методології : тези міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2018 року) / за заг. ред. Л. Афанасьєва, Н. Глебова. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. С 238-241
 7. Проценко А.А. Професійна компетентність майбутніх педагогів. Психологія і педагогіка: актуальні питання: зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 7-8 квітня 2017 року). Харків: Східно-українська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. С.68 – 72.
 8. Проценко А.А. Професійна компетентність – як складова базових компетентностей вчителя. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21-22 квітня 2017 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С.130 – 133.
 9. Проценко А.А Аналіз структури професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–14 жовтня 2017 року). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. С. 31- 36.
 10. Проценко А.А. Специфіка професійної діяльності майбутнього учителя фізичної культури. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали II Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції (Мелітополь, 21 грудня 2017 року). Мелітополь, 2017. С.162-167.
 11. Проценко А.А. Професійна компетентність як умова ефективної діяльності фахівця. Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: (Мелітополь, 3-4 червня 2016 року). Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Б. Хмельницького, 2016. Ч.ІІ: Освіта як простір творення прецедентів і зразків самовизначення. С.170-173.
 12. Проценко А.А. «Компетентність» та «компетенція» у дослідженні професійних умінь майбутніх фахівців. Актуальні питання формування професіоналізму майбутніх педагогів: матеріали Всеукраїнської дистанційної). Харків: Dobrinin V, 2016. С. 177-180.
 13. Проценко А.А. Професійні уміння як складова професійної компетентності вчителя. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 року). Запоріжжя: КПУ, 2016. С.103-104.