Науковий гурток «Олімп»

План роботи студентського наукового гуртка “Олімп” на І півріччя 2021 року

9.09.2021 року  відбулось організаційне засідання наукового гуртка «Олімп», де здобувачі  вищої освіти другого магістерського рівня розглядали питання  про хід  підготовки до акредитації ОП. Учасники гуртка взяли участь у обговоренні  освітньої програми  014.11.Середня освіта (Фізична культура) та затвердили план роботи наукового гуртка на І семестр 2021 р. А також розглядались поточні питання.


Резерв учасників Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт на 2021-2022 н.р.

Графік засідання  гуртка:  другого четвера кожного місяця о 13:00 у 98-А ауд. навчального корпусу №2 природничо-географічного факультету Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Тема наукового гуртка “Компетентнісний підхід підготовки майбутніх вчтелів фізичної культури до професійної діяльності “

Наукові заходи в рамках гуртка  відбуваються згідно плану роботи.
ПЛАН роботи наукового гуртка “ОЛІМП” на 2020-2021 н.р.:

 • Організаційне засідання.  Затвердження плану роботи наукового гуртка. Формування творчої особистості у закладах освіти;
 • Особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів в процесі навчання у закладах вищої освіти. Презентація здобутків наукового гуртка.
 • Ознайомлення здобувачів вищої освіти з актуальними науковими конкурсами;  жовтень 98- а ауд. Карабанов  Е.О., ст.викл.канд.з фіз.вих і спорту.
 • Науково-методичний семінар-практикум «Використання сучасних освітніх технологій  в професійній  підготовки майбутнього вчителя фізичної культури : наші уявлення та реальність»            листопад 98-а ауд. Котова О.В. доцент ,канд..пед.наук.
 • Розробка    стратегій    планування, підготовки та написання наукової студентської роботи на Всеукраїнський конкурс наукових робіт у галузі педагогічні науки (в т.ч. Фізична культура) листопад 98-А ауд. Христова Т.Є., доктор.біол. наук., професор.
 • Семінар «Сучасний вчитель фізичної культури в освітньому просторі НУШ» грудень 98 ауд.   Білогур  В.Є., док.філос.н.,професор
 • Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з фізичної культури  (грудень).    
 • Засідання гуртка та обговорення теми: Активність різних груп населення в контексті оздоровчого змісту освіти  ; 98-а  ауд.       Ушаков В.С., ст.викл.
 • Круглий   стіл:  «Компетентність» та «компетенція» – як поняття в професійній  підготовки майбутніх учителів фізичної культури.
 •  Доповіді  здобувачів вищої освіти  на тему: Формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти  засобами оздоровчих технологій». відповідальна доц..Котова О.В., Муріч.О.
 • Майстер-клас «Фітнес-технології на заняттях з фізичного виховання в закладах вищої освіти» квітень спорт. ауд.Котова О.В., к.пед.н.,доцент.
 • Семінар-практикум «Основи академічної доброчесності»  травень 98-а ауд. Суханова Г.П., ст. викл., Мединський С.В. доктор пед..наук.,проф..
 • Карабанов Е.О., ст.. викл. канд.з фіз.вих.і спорту.
 • Підведення     підсумків     роботи  наукового гуртка за 2020-2021н.р.                          Обговорення       індивідуальних  досягнень     здобувачів,      участі      у конференціях різного рівня.  Викладачі кафедри.,ауд.98-а.
 • Підведення підсумків наукової роботи здобувачів.
 • Планування тематики наукової роботи студентів на наступний рік.

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти – це відоме самовираження його особистості, прагнення до життєвого самоствердження.

Мета участі здобувачів у науковій роботі гуртка – формування їх професійної самостійності, здатності до творчого вирішення практичних завдань з початком трудової діяльності.

Мотивами наукової діяльності здобувачів виступають: розуміння її суспільної та особистої значущості, прагнення внести посильний внесок у вирішення практичних і наукових проблем, прагнення до наукового пошуку, допитливість.

Спільна наукова творчість викладачів та здобувачів традиційно використовується на кафедрі для розвитку здібностей і розкриття наукового потенціалу майбутніх учителів фізичної культури.

При виконанні науково-дослідної роботи здобувачі вчаться:

а) узагальнювати, систематизувати, аналізувати літературу за темою дослідження;
б) планувати тапроводити емпіричні дослідження;
в) обробляти і обговорювати отримані результати;
г) виступати з доповіддю про виконану наукової роботи.

Найбільш важливою ланкою в цій роботі є навчання здобувачів молодших курсів знаходити і аналізувати наукову літературу з урахуанням принципів академічної доброчесності.

Також важливим фактором збудження мотивів наукової творчості є вплив на здобувачів вищої освіти першого курсу викладачів кафедри, вчених вузу, здобувачів старших курсів. Саме цей вплив на першому курсі породжує внутрішні мотиви в інтелектуальному та науковому розвитку.

Про ефективність науково-дослідного підходу здобувачів можна судити по творчому рівню їх виступів не тільки на семінарах, але і за якістю курсових, бакалаврських і магістерських проектів проектів, відповідей на іспитах і заліках.

Найпоширенішими формами участі здобувачів вищої освіти у НДР є разові внутрішньовузівські наукові заходи – конференції, конкурси, олімпіади зі спеціальності.

Позитивними факторами залучення студентів є: привабливість тематики досліджень, наявність зацікавлених викладачів-наставників, затребуваність результатів у вирішенні практичних проблем, налагоджена система внутрішньовузівських комунікацій.

 1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ГУРТКА “ОЛІМП”:

  Проблема, на вирішення якої було створено гурток, обґрунтування щодо актуальності.

Глобалізація, демократизація, індивідуалізація та інформатизація процесів докорінно змінили цінні­сні критеріальні підходи до місця та ролі людини в  системі освіти. В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває проблема пошуку шляхів забезпечення гармонізованого розвитку  особистості, створення належного рівня психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу цих складових освіти, що створюють необхідні умови  для збереження здоров’я дітей та молоді. У цьому контексті існуюча освітня парадигма потребує докорінних змін у розв’язанні методологічних і методичних проблем щодо створення здоров’язберігаючого освітнього простору. Саме тому перегляд концептуальних положень, світоглядних настанов структурування освітнього простору потребує принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого  і послідовного використання нових науково-педагогічних технологій, запровадження раціональних і ефективних підходів до організації наукової та педагогічної діяльності на шляху створення здоров’язберігаючого освітнього простору, психологічна складова в яких займає провідне місце. Причому, звернення до психологічної рефлексії одразу постає як психолого-методологічна презентація. Посилення уваги науковців до методології у наш час є необхідним, логічним і навіть імперативним, оскільки розв’язати значну кількість освітніх суперечностей може лише комплексний концептуальний підхід у реформації сучасного навчально-виховного процесу та створення ефективної системи ресурсного забезпечення освіти, за рахунок прирощення нового знання.

Перехід до нової освіти і науки до засад гармонізації здоров’язберігаючого освітнього простору неможливий без переосмислення світоглядних основ і, насамперед, без розуміння фундаментального характеру гуманітарних знань, зокрема психолого-педагогічних і філософсько-антропологічних, які забезпечують аксіологічну контекстуальність кожного знання, залучення нових об’єктів і предметів дослідження, серед яких можуть бути: соціально-психологічний і природний моніторинг, методологія діалогізму, методологія інтеріоризації знань та вмінь, сучасні психотехнології у галузі психогігієни та гуманістично орієнтована психологія тощо. Визначення саме цих завдань стає сьогодні суттєвою ознакою модернізації освіти і науки, зміни загальної стратегії освітніх реформ, що засвідчено в Проекті Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки та в усіх деклараціях Болонського процесу.

Отже, вибір теми дослідження зумовлений розв’язанням наявного в науці суперечностей між сучасною науковою та освітньою парадигмою, що спирається на об’єктивно-науковий підхід і суб’єктивно-реалістичну людино центристську позицію стосовно людини, яка навчається і відсутністю концептуальних засад гармонізації освітнього простору у напрямку створення його здоров’язберігаючих основ.

Об’єкт дослідження – сучасний освітній простір, у цілісності його реальних інституцій місцевого, загальнодержавного і глобального масштабу, що презентовані соціальними умовами, інформаційним та законодавчим забезпеченням, окремими освітніми системами.

Предмет дослідження – систематизовані елементи освітнього простору, що забезпечують інтенційний вектор розвитку здоров’я суб’єктів навчання і виховання.

Мета дослідження – спираючись на багатовимірний філософський, психолого-педагогічний аналіз реформації освітнього простору визначити концептуальні засади гармонізації усіх складових здоров’язберігаючого освітнього простору та обґрунтувати психологічну модель здоров’язберігаючого наповнення.

Провідною ідеєю дослідження є положення про доцільність комплексного розгляду проблем аксіопсихологічних універсалій структурування і функціювання  гармонійного освітнього простору, розвиток якого спрямовується на забезпечення стійкості та життєстійкості учасників навчально-виховного процесу, на усвідомлення ними власних можливостей, профілактики і збереження психологічного здоров’я, зокрема благополуччя.

Реалізація мети зумовила постановку і розв’язання таких завдань:

 1. Визначити концептуальні засади гармонізації здоров’язберігаючого освітнього простору.
 2. Експлікувати сутність та зміст психологічного супроводу системостворювальних та системозв’язувльних компонентів здоров’язберігаючого освітнього простору.
 3. Здійснити методологічну, науково-теоретичну і психолого-педагогічну експертизу функціювання здоров’зберігаючих компонентів у системі вищої педагогічної освіти.
 4. Розробити інваріантні складові моделі психофізичного розвитку homo educandu на основі компетенцій здорового способу життя.
 5. Розробити науково-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти, психолого-педагогічних технологій, пов’язаних з діалогізацією навчання, гармонізуючим, здоров’язбережувальним навчанням.

Підготовка та участь в конкурсах студентських наукових робіт

Участь студентів в наукових конкурсах та олімпіадах.

 1. Москальова Г.О. – студентка 128-п групи природничо-географічного факультету спеціальності 014.11 Середня освіта (Географія) брала участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» в спеціалізації «Фізичне виховання» 19-20 березня 2020 року на базі Придніпровської державної кадемії фізичної культури і спорту. Тема наукової роботи: “Компетентнісний підхід до професійної підготовки  майбутнього вчителя фізичної культури” (Наукові керівники: к.пед.н., доц. Котова О.В., к.пед. н. Проценко А.А.).

Анотація на статтю “Компетентнісний підхід до професійної підготовки  майбутнього вчителя фізичної культури”
Стаття шифр


«Олімп»

11 березня 2021 відбулось чергове засідання наукового гуртка «Олімп»з метою підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;

Метою засідання  наукового гуртка є формування науково-практичного світогляду майбутніх фахівців в галузі  фізичної культури  за темою:  «Компетентність» та «компетенція» – як поняття в професійній  підготовки майбутніх фахівців. Провідною ідеєю  є  розгляд  переходу до нової освіти і науки  гармонізації здоров’язберігаючого освітнього простору  фундаментального характеру гуманітарних знань, зокрема в галузі  фізичної культури.

Здобувачі вищої освіти наукового гуртка «Олімп» активно прийняли участь у обговоренні  освітньої програми  014.11.Середня освіта (Фізична культура).

 

Здобувачами вищої освіти, учасниками наукового гуртка “Олімп” було проведено обговорення освітньої програми 014.11 Середня освіта. Фізична культура, яка спрямована на формування громадянина України, фахівця, що володіє  загальними  та професійними (фаховими) компетентностями; підготовки учителя з  фізичної культури, який здатний до якісного забезпечення освітнього процессу. А також розбір особливостей ОП: формування висококваліфікованого фахівця, який володіє обсягом загальних та професійних компетентностей, що обумовлює його здатність якісно працювати в сфері фізичної культури. Особливостями програми є:

 • особистістно-орієнтований підхід до здобувачів;
 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в громаді;
 • практично-орієнтований підхід;
 • використання інноваційних підходів до викладання;
 • орієнтованість на особистісне зростання;
 • дотримання високих стандартів академічної доброчесності.

 


 

 


 

 

Звіт про роботу наукового гуртка “Олімп” за 2021 рік

Здобувачі вищої освіти були нагороджені грамотами та отримали подяку за участь у науковій роботі гуртка “Олімп”