Наукові семінари

Теми наукових семінарів НПП кафедри на 2021-2022 н.р.

Тема наукового семінару Відповідальні Дата проведення
“Оптимізація процесу фізичного виховання здобувачів вищої освіти з недостатністю зовшішнього дихання”  д.біол.наук, професор 
Христова Т.Є.
Лютий 2022 р.
“Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках фізичної культури в умовах сучасної школи” канд.пед.наук, доцент
Котова О.В.
ст.викл.
Суханова Г.П.
Березень 2022 р.
“Особливості проведення педагогічної практики в умовах модернізації освіти” д.пед.наук, професор
Мединський С.В.
канд.пед.наук
Проценко А.А.
Листопад 2022 р.
“Методи контролю фізичного стану різних верств населення: систематичний огляд з мета аналізом” д.філос.наук, професор
Білогур В.Є.
канд. з фіз.вих. і спорту
Карабанов Є.О.
Травень 2022 р.
 “Сучасна модель майбутнього учителя фізичної культури”

канд. з фіз.вих. і спорту
Рибачок Р.О.
асистент
Іваненко В.В.

Листопад 2022 р.

“Теоретична і практична підготовка майбутніх кваліфікованих арбітрів з баскетболу” 

ст.викл. 
Кирієнко О.Г.
асистент
Купрєєнко М.В.

Грудень 2022 р.

____________________________________________________________________

Тематика тренингів для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Індивідуальні теми тренінгу Проводить Кількість годин Дата
1  Технологічний підхід і новітні інформаційні технології в сучасній освіті. Елементи педагогічної технології у фізичній культурі й спорті к.пед. н., ст. викл. Проценко А.А. 4,5 27.09.2021 р.
2 Окремі напрями використання технології фізичної культури в навчально-виховному процесі старший викладач Суханова Г.П. 4,5 20.10.2021 р.
3 Технологія організації позакласної роботи вчителя фізичної культури зі школярами різних вікових груп старший викладач Кирієнко О.Г. 4,5 25.11.2021 р.
4 Технологія проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури в сучасній школі

канд. з фіз.вих. і спорту старший викладач Карабанов Є.О.

4,5 15.12.2021 р.

 

 

Науково-методичний семінар-практикум «Академічна доброчесність в університеті: реалії та перспективи»

7 вересня 2021 року викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (д.б.н., проф. Христова Т.Є., зав. каф., к.пед.н Проценко А.А., к.пед.н., доц. Котова О.В., ас. Ковальчук О.В.) провели науково-методичний семінар-практикум «Академічна доброчесність в університеті: реалії та перспективи» для здобувачів освітньої програми Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня. Під час заходу було обговорено такі питання: визначення та значення академічної доброчесності в освітньому процесі та науковій роботі здобувачів, що пов’язано з інтенсивною комп’ютеризацією та інформатизацією всіх аспектів людського життя; види академічної недоброчесності та документи, які регламентують етичний науковий вимір в університеті. Практична частина заходу була присвячена характеристиці сучасних вимог до оформлення посилань у наукових працях, стилям оформлення бібліографічних посилань – APA (American Psychological Association); MLA (Modern Language Association); Chicago (University of Chicago Press); CSE (Council of Biology Editors). Під час семінару модератори розкрили особливості кожного з видів академічного плагіату та продемонстрували практичне використання програмного забезпечення (AntiPlagiarism.net, StrikePlagiarism.com.) з виявлення плагіату в наукових роботах здобувачів.

Всі здобувачі брали активну участь у дискусії й обговоренні зазначених проблем. Захід викликав жвавий інтерес та позитивний відгук серед учасників.

                  «Ближче всього до великого стоїть чесність»

                                                                                      Віктор Марі Гюго

05.12.-06.12 та 12.12.-13.12.2020 року на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін був проведений науковий online тренінг за темою «Доброчесність у наукових дослідженнях: виклики сучасності (від теорії до практики)». Метою цього заходу було з’ясувати можливості імплементації принципів академічної доброчесності у науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти та вчителів фізичної культури на теоретичному та емпіричному рівнях. В роботі тренінгу взяли участі 40 осіб, серед яких керівники загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі фізичної культури м. Мелітополя, Мелітопольського району та здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

05.12.2020 р. доктором біологічних наук, професором Христовою Т.Є. були висвітлені питання значення академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі. В умовах глобалізаційних процесів сучасного суспільства проблема академічної доброчесності набуває дедалі більшого значення. Стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації, але разом з цим набувають усе більших обертів процеси запозичення, привласнення і використання чужих ідей та думок. Саме тому поглиблення та розширення знань з проблеми академічної доброчесності та впровадження отриманих знань та принципів на практиці є дуже актуальним та важливим завданням сучасного освітньо-наукового простору. Дотримання принципів академічної доброчесності сприятиме конкурентоспроможності вітчизняної класичної освіти та загальноуніверситетських стандартів в світовому освітньо-науковому просторі в умовах зростаючого запиту на практичну орієнтованість освітніх програм, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, глобалізаційних процесів в сучасному суспільстві. Лише на засадах відкритості, чесності, прозорості та толерантності може відбуватися продуктивна співпраця та взаємодія всіх учасників освітньо-наукового процесу. Дотримання принципів академічної доброчесності кожен повинен починати з себе, бо саме найкраще вчить власний приклад. Саме доброчесність є мірилом внутрішньої культури людини. Наприкінці зустрічі було проведено опитування «Епідемія академічного плагіату в цифрах» та проаналізовано його результати.

Доктор філософських наук, професор Білогур В.Є. 06.12.2020 р. в процесі евристичної бесіди охарактеризувала академічний плагіат: поняття, види та особливості. Спікер підкреслила, що особливої актуальності у сучасних умовах набуває питання плагіату, перевірки різноманітних творів та результатів науково-технічної діяльності з приводу можливого запозичення. Британська енциклопедія визначає плагіат як дію, в ході якої те, що написано іншою особою, видається за своє власне. На сьогоднішній день не існує єдиної класифікації видів плагіату, як і не існує єдиного загальноприйнятого його визначення. Проте, загалом, залежно від обсягу запозиченого матеріалу, можна виділити три основні види плагіату: копіювання чужої роботи з її подальшим оприлюдненням під своїм іменем; представлення сукупності власних і запозичених джерел без належного їхнього цитування; перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця. Спочатку плагіат визнавався у двох областях – академічній та журналістській. Якщо говорити, про академічний плагіат, то він є різновидом плагіату в цілому, а його особливість – поширення в освітньому середовищі. Зацікавленість присутніх викликав тренінг з визначення видів плагіату. Отже, питання академічної доброчесності сьогодні має дуже велике значення в освітньому процесі. Кожен, хто має відношення до освітнього закладу, повинен пам’ятати про моральні норми та доброчесність. Одним із інструментів дотримання академічної чесності є кодекс честі – це документ, який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють в освітньому закладі.

12.12.2020 р. кандидат наук з фізичного виховання та спорту Карабанов Є.О. зупинився на проблемах плагіату в наукових роботах здобувачів освіти. Розвитку сучасної науки повинні сприяти оперативність розповсюдження результатів наукової діяльності, збільшення присутності науковців у світовому академічному просторі через усунення бар’єрів або навіть ізольованості, обмін думками та багато іншого. Визнання боротьби з плагіатом як неодмінного чинника утвердження академічної чесності в закладах освіти актуалізує питання запобігання плагіату, його профілактиці. В освітньому середовищі проблема плагіату стоїть дуже гостро, оскільки до тих чи інших його видів вдаються майже всі учасники освітнього процесу, особливо гостро постають питання з «копіюванням і вставками, семантичними та синтаксичними змінами тексту, некоректністю цитування» в роботах здобувачів вищої освіти. Це питання інтелектуальної чесності, адже, за таким підходом, студент дискредитує свою роботу і фактично відмовляється від отримання знань. Сьогодні накопичено, систематизовано та узагальнено багато знань про плагіат різних видів та його об’єктивну природу, які критично проаналізовані та постійно оновлюються. Спікером було розкрито процедуру перевірки наукових робіт здобувачів вищої освіти на плагіат, охарактеризовано програми, які використовуються для цього.

Спікер заходу Ковальчук О.В. 13.12.2020 презентувала актуальні питання доброчесності у наукових дослідженнях майбутніх учителів фізичної культури. Сьогодні до найважливіших проблем фізкультурної освіти і науки України необхідно віднести питання академічної нечесності, основною формою якого є плагіат. Важливість вирішення окресленої проблеми полягає в тому, що у вітчизняній освітянській і науковій практиці спостерігається стійка тенденція – збільшення випадків запозичення та використання з корисною метою концепцій, матеріалів, наукових досягнень тощо. Така тенденція посилюється ресурсами інтернет, зокрема інформаційних технологій, які дають можливість привласнювати наукові та методичні тексти, творчі ідеї, авторські розробки. Сформованість культури академічної доброчесності майбутніми фахівцями фізичної культури не може виникнути одночасно, під силовим впливом. Наголошуємо, що академічна доброчесність – показник особистої культури студента, молодого вченого, що потребує цілеспрямованого формування і базується на принципах, відмічених у документах Європейської хартії дослідників, Європейського кодексу дослідницької доброчесності; у вітчизняних нормативних документах, як: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права» та ін. Таким чином, вважаємо, що головну думку, яку повинні засвоїти майбутні вчителі фізичної культури в освітній та освітньо-науковій діяльності, найкраще виражає українське прислів’я – «Чуже взяти – своє втратити»!

Запропоновані доповіді викликали інтерес та жваве обговорення серед учасників тренінгу. Розгорнулася дискусія щодо проблемних аспектів написання та захисту наукових робіт здобувачів освіти, акцентувалася увага на пошуку шляхів їх усунення. Захід викликав жвавий інтерес та позитивний відгук серед студентів та викладачів.