Освітній процес кафедри права

Програма ДЕК на 2021р. Освітньо-професійна програма(2019) Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Право»(2018) Освітньо-професійна програма(2017) Витяг з протоколу №12 Витяг з протоколу засідання кафедри

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

      Державним освітнім стандартом вищого професійного навчання вперше передбачається виділення в навчальних планах вузів часу, що відводиться на самостійну (поза аудиторну) роботу здобувачів вищої освіти. Максимальний обсяг навчального навантаження здобувача, включаючи усі види його аудиторної і поза аудиторну навчальної роботи, як правило, не повинен перевищувати 54 годин на тиждень. Головне в правильній організації самостійної роботи – її планування, що у принципі вже задано навчальними планами вузів, тематичними планами і послідовністю вивчення юридичних дисциплін. Самостійна робота починається до приходу здобувача вищої освіти на лекцію. Багато хто дуже активно використовує «систему випереджального читання», тобто попередньо прочитують лекційний матеріал, що міститься в навчальних посібниках, закладають базу для більш глибокого сприйняття лекції. Самостійна робота  може проходити у різній послідовності. Наприклад, спочатку здобувач вищої освіти уважно знайомиться з одним літературним джерелом і конспектує його або пише анотацію. Таким чином він вчиться опрацьовувати наукову літературу Наступним кроком може бути знайомство здобувача вищої освіти з іншими роботами даної теми і написання аналітичного літературного огляду. При цьому формуються навички роботи з каталогами, навички логічного мислення та упорядкування суджень і їх ясного викладу. Результати цієї роботи студента у вигляді виступу або захисту реферату доцільно викласти перед аудиторією на семінарських заняттях. Самостійна робота є невід’ємною складовою частиною навчального процесу, спрямованою на всебічне оволодіння студентами обов’язковим навчальним матеріалом. Під самостійною роботою слід розуміти опрацювання здобувачами вищої освіти окремих тем або питань курсу, які не висвітлювалися з тих чи інших причин у лекційному курсі, а також не виносилися на розгляд у семінарських заняттях. Самостійне опрацювання  матеріалу, передбаченого робочою програмою курсу, здійснюється під керівництвом викладача шляхом: – окреслення питань, які виносяться на самостійне опрацювання; – консультацій, час яких визначено відповідним кафедральним документом; – індивідуальної перевірки знань здобувачів, набутих самостійно. Для більш успішного оволодіння знаннями слід підібрати відповідне коло літератури, бажано навчально – посібникового характеру, яка б давала чіткі відповіді на поставлені питання, що вивчаються самостійно. Доцільно уникати літератури, яка носить гіпотетичний характер. Опрацювавши навчальний матеріал (через читання, запам’ятовування, конспектування, цитування і т.д.) і проконсультувавшись з викладачем, здобувачі вищої освіти мають скласти для себе загальне уявлення про відповідні проблеми. Лише після цього, з метою більш глибокого оволодіння матеріалом, можна приступати до опрацювання спеціальної літератури: монографій, статей тощо. В ході другого етапу самостійного вивчення матеріалу доцільно використовувати комп’ютерну техніку, яка дозволяє більш ефективно і оперативно опрацювати широке коло літератури, систематизувати її відповідним чином. З цією ж метою слід використовувати технічні засоби навчання (демонстрація графіків, таблиць, використання документів і матеріалів звукозапису, фотоматеріалів і т.д.). Все це у комплексі має велике значення для вироблення у студентів навичок ефективної самостійної фахової роботи, нахилу до творчої аналітичної та синтетичної діяльності, вміння давати самостійну оцінку тих чи інших державно-правових явищ, фактів, закономірностей, механізмів у їх взаємозв’язку. В цілому оволодіння навичками самостійної роботи дає змогу здобувачам вищої освіти робити самостійні висновки щодо юридичних і соціальних проблем, оперувати набутими знаннями, орієнтуватись у спеціальній літературі, а також застосовуючи набуті знання на практиці творчо підходити до вирішення юридичних проблем. Кожний етап самостійної роботи  оцінюється диференційованим балом, з урахуванням наступних показників: а) повнота розкриття змісту теми; б)оригінальність суджень (на основі теоретичних або дослідних матеріалів); в) новизна фактичного матеріалу; г) глибина аналізу; д) органічність поєднання теоретичного і фактичного матеріалу; є) самостійність студента при виконанні роботи; ж) практична її значущість. Контролю викладача за самостійною роботою здобувача вищої освіти недостатньо. Здобувачам вищої освіти важливо навчитися самоконтролю, зробити наступне: – відкинути той матеріал, який прямо не стосується теми;- відкинути повторення; – вилучити слова і фрази, без яких смисл залишається зрозумілим (наприклад, у фразі „відкинути всі повтори” можна видалити всі); – довгі речення розбити на більш короткі, щоб полегшати розуміння; – уточнити правильність використання термінів (звернутися до словників); – уточнити правильність написання слів і пунктуації; – перевірити цитати і правильність посилань; перевірити нумерацію сторінок, таблиць, малюнків. Самостійна робота здобувачів вищої освіти з курсу передбачає:
 1. Систематичне відвідування всіх видів аудиторних занять та ведення конспектів лекцій.
 2. Систематичне вивчення лекційного матеріалу та пропонованої літератури.
 3. Систематичну підготовку до семінарських занять.
 4. Виконання пропонованої окремої самостійної роботи та її оформлення згідно з відповідними вимогами. Остаточний термін подання самостійної роботи викладачу – за два тижні до заліку. У процесі вивчення курсу для систематичного контролю за самостійною роботою здобувачів вищої освіти та якістю засвоєння ними поточного навчального плану викладач використовує: 1) опитування під час семінарських занять; 2) залучення їх до дискусії з тем семінарських занять з наступною оцінкою ініціативи та здатності до аналізу дискусійних питань; 3) тестовий контроль знань; 4) перевірку письмових завдань, передбачених ходом занять. Оцінюючи роботи, викладач зважає на те, наскільки ретельно вивчено пропоновану літературу, наскільки послідовно та якісно викладено матеріал, а також враховує вчасність виконання завдання. Термін подання реферату на перевірку викладачеві – не пізніше, як за два тижні до заліку. У процесі організації самостійної роботи велике значення мають консультації викладача, у ході яких можна вирішити багато проблем досліджуваного курсу, усвідомити складні питання. Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак цілком можливе і колективне осмислення проблем адміністративного права.

Спеціальність: 081 Право. Виробнича практика відбувається на базі Мелітопольського міськрайонного суду, Мелітопольського еколого-натуралістичний центру, Приазовського Національного природничого парку, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління юстиції у Запорізькій області, Мелітопольський міськрайонний відділ Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області. В жовтні 2018 року була укладена Угода про співпрацю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області. Предметом цією Угоди є співпраця Сторін у галузі правової освіти, а також проведення виробничої, навчальної, переддипломної практики студентів кафедри права Університету, стажування громадян віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів Університету за спеціальність 081 Право, в Управлінні щорічно. Фахівці мають можливість працювати в органах державної влади  та органах  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях як юридичного спрямування, так і в різноманітних сферах суспільного життя й обіймати посади: юрист; секретар суду; юристконсульт; секретар судової колегії; дільничний інспектор; помічник адвоката, нотаріуса; помічник слідчого, дільничного інспектора поліції; спеціаліст державної виконавчої служби; фахівець в галузі захисту інтелектуальної власності; спеціаліст в галузі медіації, соціального захисту; приватний виконавець та ін. Навчальні дисципліни які забеспечують спеціальність 081 право:
 1. Історія та культура України
 2. Українська мова за професійним спрямуванням
 3. Латинська мова
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Філософія
 6. Юридична деонтологія
 7. Основи науково-правових досліджень
 8. Історія держави і права України
 9. Історія держави і права зарубіжних країн
 10. Теорія держави і права
 11. Конституційне право України
 12. Римське приватне право
 13. Судові та правоохоронні органи України
 14. Кримінальне право
 15. Кримінальний процес
 16. Цивільне право
 17. Цивільний процес
 18. Трудове право
 19. Історія політичних та правових вчень
 20. Сімейне право України
 21. Житлове право
 22. Адміністративне право
 23. Адміністративний процес
 24. Господарське право
 25. Господарський процес
 26. Екологічне право
 27. Міжнародне право
 28. Кримінологія
 29. Інформаційне право
 30. Інформаційні технології в юридичній діяльності
 31. Логіка
 32. Політична історія сучасного світу
 33. Економіка
 34. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 35. Юридична психологія
 36. Порівняльне правознавство/ Муніципальне право
 37. Інтелектуальне право/Кримінально-правова протидія корупції та організованій злочинності
 38. Нотаріат і адвокатура/ Бюджет і регулювання економіки
 39. Основи юридичної клінічної практики / Аграрне право
 40. Документальне супроводження юридичної діяльності / Місцеве самоврядування
 41. Право Європейського Союзу / Податкове право
Сілабуси навчальних дисциплін спеціальності 081 Право (ПЕРЕГЛЯНУТИ) НМК Договірне право спец.242 Туризм (ПЕРЕГЛЯНУТИ) Анкетування спеціальності 081 Право щодоякості викладання навчальних дисциплін (ІІ курс, група 518-п). (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Сілабус Правознавство 2021(ПЕРЕГЛЯНУТИ)