Авторські розробки кафедри Права

МОНОГРАФІЇ

1.Гапотій В.Д. Теорія суверенітету народу, нації та держави. Монографія.- Мелітополь: видавництво редакції «Ваша газета», 2009, 312с.

В монографії досліджуються загальнотеоретичні та практичні питання суверенності держави, нації та народу. Досліджуються співвідношення офіційного та доктринального поняття суверенності як такої. Призначена для студентів та викладачів юридичних та не юридичних вузів, спеціалістів в області державотворення та юриспруденції.

Рекомендовано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету. (від 25.11.2008р.

2.А.А. Письменицький, В.Д. Гапотій. Загальна теорія інформаційного права. Монографія.- Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012.- 300с.

У виданні на монографічному рівні здійснена спроба розкрити головні аспекти загальної теоретико-правової конструкції інформаційного права,  як новітнього напрямку вітчизняної юриспруденції, як системи наукових знань у сфері інформаційно-правового обороту і як галузі в системі права. Робота присвячена відображенню результатам наукових досліджень суспільних інформаційно-правових відносин із приводу інформаційної діяльності, реалізації суб’єктами права на інформацію, суспільного інформаційного обороту.

    Рекомендується студентам, слухачам, курсантам юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, викладачам. Водночас робота може бути використана для підготовки фахівців у сфері захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків з засобами масової інформації, журналістів, практичних психологів.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (протокол№8 від 03.6.2011р.)

3.Гапотій В.Д., Печерський О.В. Інформаційна відкритість влади та інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід. Монографія. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2014. -236с.

У виданні на монографічному рівні здійснена чергова спроба розкрити головні аспекти загальної теоретико-правової конструкції інформаційного суверенітету через інформаційну відкритість влади, як новітнього напряму вітчизняної юриспруденції, як системи наукових знань у чфері інформаціно-правового обороту і як галузі інформаційного права в системі права України. Робота присвячена науковим аспектам досліджень суспільних інформаційно-правових відносин із приводу налагодження інформаційної відкритості влади, проблемам у цій сфері та реалізації суб’єктами права на інформацію, суспільного інформаційного обороту.

Рекомендується студентам, слухачам, курсантам юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам, докторантам, викладачам. Водночас робота може бути використана для підготовки фахівців у сфері захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків з засобами масової інформації, журналістів, практичних психологів.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№8 від 28.02.2014р.)

  1. Гапотій В.Д. Верховенство права: сучасні наукові концепції. Монографія. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2016.-203с.

У монографії наведено аналіз проблем, що виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в сучасній юриспруденції, в наслідок наявності істотних відмінностей між значеннями «право» та «закон» у вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними історичними значеннями, а також значеннями їхніх західно-правових еквівалентів. Запропоновано авторські концепції вітчизняних професорів права (С. Головатий, М. Козюбра, С. Серьогін та інші), ідейні концепти яких заповнюють прогалини щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок, зробити більш зрозумілими поняття, запозичені з західно-європейської та американської правових шкіл, насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі авторського варіанту перекладу Серьогіна С.В. (2014 року) виступів лорда Бінгема «Верховенство права (2006), та відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено визначення цього принципу в розумінні прецедентно-правової системи, яке Венеціанською комісією визнано таким, що на даний час найкраще охоплює його головні елементи.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№9 від 30.03.2016р.)

5.Гапотій В.Д. Юридична концепція незалежності та транспарентності України. Монографія. – Мелітополь: видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2017.- 443с.

У монографії досліджується взаємодія і взаємовплив транспарентності, як інформаційної відкритості органів державної влади в Україні та незалежності, як прояву суверенітету народу, нації та держави в умовах сучасного реформування національної правової системи, законодавства та механізмів державного управління. Дослідження може бути використано у науково-дослідній сфері  (галузях конституційного, міжнародного права, інформаційного права , в теорії держави і права, історії політичних та правових вчень, політології). Для подальшого опанування питань, пов’язаних з функціонуванням сучасної незалежної України і розвитком державності в цілому. Також, ця робота може бути використана з законотворчій діяльності, з метою визначення та уточнення правового статусу незалежної держави, народу та нації в сучасних історичних умовах формування інформаційного суспільства та транспарентної влади, їх суверенних прав в процесі законотворення.

Призначено для магістрів,  широкого кола читачів, що на науковому чи загально пізнавальному рівні приділяють увагу в своєму житті правничим аспектам розвитку суспільства та держави.

 

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№4 від 09.11.2016р.)

 

АНОТАЦІЇ

Підручники:

 

Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Печерський О.В. Правознавство. Підручник. Мелітополь,- Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 20154.-884с.

 У підручнику  в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Правознавство» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю  Користуючись цим виданням студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Підручник містить основні поняття курсу. Їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів. Підручник базується на діючому національному законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових відкриттях.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (протокол№3 від 29.10.2014р.)

Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіда Є.О. Історія держави і права (стародавній світ та доба середньовічча). Підручник. Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького., – 2015р.-603с.
Підручник дає систематизовані знання в галузі загальної історії права та держави(історії держави і права зарубіжних країн Стародавнього свцітиу та доби Секредньовічча) як однієї із основних дисциплін у сучасній історичній та юридичній освіті. Підручник знайомить з кращими зразками законодавчої діяльності та творчістю видатних політичних реформаторів. Кожна тема супроводжується хронологічною таблицею, даними про видатних діячів, запитаннями та завданнями для самоконтролю та списком літератури для поглибленого вивчення найбільш важливих проблем та подій відповідного періоду.
Підручник призначений для студентів історичних та юридичних спеціальностей, аспірантів та викладачів історичних та юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться історією держави і права різних країн та народів.
Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (протокол№3 від 30.10.2015р.)

Гапотій В.Д., Слишик О.А. Основи права. Підручник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019.-890с.
У підручнику  в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Право» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю  Користуючись цим виданням студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Підручник містить основні поняття курсу. Їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів. Підручник базується на діючому національному законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових відкриттях. Авторами враховано діючі в системі МОН України навчальні програми з основ права.
Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (протокол№3 від 29.10.2014р.)

Навчальні посібники.

Попенко Я.В., Гапотій В.Д. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2014.-440с.

Навчально-методичний посібник укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Посібник містить зміст навчальної дисциплін и «Історія держави і права зарубіжних країн», конспект лекцій, плани семінарських занять, методичні рекомендації для засвоєння самостійних тем курсу, питання для самоконтролю, питання до заліку, глосарій, список основної та рекомендованої літератури.

Розрахований на студентів історичних та юридичних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист 1/11-6786 від 23.05.2014р.)

Гапотій В.Д., Попенко Я.В. Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь: – Видавництво МДПУ ім.. Б.Хмельницького., -2014. 280с.

Навчальний посібник містить систему історико-правових визначень, термінів та понять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». Він надає практичну можливість студентам вищих навчальних закладів почерпнути знання з однієї з найскладніших історико-правових дисциплін. У посібнику студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та терміни з історії держави і права країн Стародавнього Сходу, Греції та Риму, Англії, Франції, США та Німеччини, інших держав впродовж їх історичного та правового розвитку та становлення.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист 1/11-20263 від 23.12.2013р.)

Письменицький А.А., Гапотій В.Д., Попенко Я.В., Поліщук В.Г. Теорія держави і права. Навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017р. 298с.

Навчальний посібник з фундаментального юридичного курсу «Теорія держави і права» призначений для студентів вищих навчальних закладів України при підготовці фахівців за спеціальністю «081 Право та «Правоохоронна діяльність». Авторами на новітніх методологічних підходах здійснено виклад оригінальних авторських матеріалів та дефініцій з одночасним збереженням певних теоретико-правових традицій юриспруденції у викладанні фундаментальних юридичних дисциплін.

Посібник рекомендується для вищих навчальних закладів, юридичних факультетів, студентів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться юриспруденцією.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Протокол№1 від 12 вересня 20176р.

Гапотій В.Д., Мінкова О.Г. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів. –Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД» 2012.- 352с.

Навчальний посібник містить систему юридичних визначень, описів, схем та понять з основних галузей права. Він дає можливість студентам вищих навчальних закладів почерпнути знання з конституційно-правової термінології, теорії виникнення держав і права, екологічного циіфльного, трудового, сімейного, адміністративного, кримінального та банківського права.. інших галузей права. У ньому студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та визначення по здійсненню в Україні правосуддя, повноважень прокуратури, адвокатури та окремих правоохоронних та правозахисних структур. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (протокол№1/11-2649 від 28.02.2012р.)

Гапотій В.Д., Солоненко А.М. Право інтелектуальної власності України. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2016.-379с.

 У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави.

Рекомендовано міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-7549 від 10.08.2011р.)

Гапотій В.Д., Мінкова О.Г. Юридична деонтологія. Навчальний посібник.  Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.- 146с.
Юридична деонтологія як навчальна дисципліна має за мету ознайомити юриста-початківця, здобувача вищої освіти з вимогами, що пред’являються до нього в рамках професійної діяльності, окреслити коло ціннісних установок, на яких ґрунтується діяльність юриста, звернути увагу на ті знання і навички, якими мусить мати оволодіти юрист, щоб відповідати очікуванням суспільства та принципам професійної діяльності.
Рекомендовано до друку Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№2  від 8.09.20176р.)[/caption]

Гапотій В.Д. Інформаційне право. Навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019.-100с.

Навчальний посібник «Інформаційне право» містить розширені плани лекцій та опорні конспекти лекцій, плани семінарських занять завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, питання, які виносяться на залік (іспит).

Рекомендовано Вченою радою природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№4 від 28.11.2019р.)

Гапотій В.Д., Жильцов О.Л., Воржевітіна Г.І. Основні правові системи світу. Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 201’89.-279с.

В навчальному посібнику «Основні правові системи світу» спецкурсів навчальних дисциплін «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права» відповідно до навчального плану і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки укладачі намагаються донести до здобувачів вищої освіти, в першу чергу бакалаврів та магістрів етапи виникнення основних правових систем світу, їх становлення та розвиток, функціонування, їх джерела права.

Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, аспірантів та науково-педагогічних працівників юридичних спеціальностей.

Рекомендовано Вченою радою природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як навчальний посібник для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів. (протокол№3  від 25.11.2019р.)

Гапотій В.Д. Мінкова О.Г., Слишик О.А. Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.- 185с.

Завдання спецкурсу полягає у чіткому розумінні небезпечних чинникув у ситуаціях, що виникають як у середовищі проживання людини, так і у середовищі навчання і праці, в умовах надзвичайних ситуацій та які повинні захищатись діючим законодавством.

Розрахований на здобувачів вищої освіти, пересічних громадян.

Рекомендовано Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. (протокол№1 від 29.08.2017р.)

Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Тарусова Н.В.

Екологічне право України: навчальний посібник. 2-ге вид.,доп. та перероб.- Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013.-292 с.

У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля.

Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природо користувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем.

У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей та учнів середніх навчальних закладів.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6731 від 21.07.2010 року)

Гапотій В.Д., Солоненко А.М. Захист права інтелектуальної власності в Україні: навч. посібник.-Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011.-360 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави.

Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання із захисту авторського права та суміжних прав, охорони промислової власності та безпатентних засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та методам охорони інших (нетрадиційних) об’єктів права інтелектуальної власності. Оволодіти формами та методами захисту права інтелектуальної власності та оволодіти знаннями міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей та всіх, хто цікавиться питаннями охорони об’єктів права інтелектуальної власності.

Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасьєва Л.В., Гапотій В.Д., Олексенко Р.І., Орлов А.В., Ятченко А.Д. За заг. редакцією проф. В.В. Молодиченка Навчально-методичний посібник. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. – Київ, 2015.- 208 с.

Навчально-методичний посібник «Енергетичне право: європейський досвід та українські практики» видано відповідно до завдань проекту «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища» за програмою ЄС Темпус. Посібник розраховано на студентів екологічного, хіміко-біологічного, правознавчого та адміністративно-управлінського напряму навчання, слухачів системи підвищення кваліфікації органів муніципального управління та місцевого самоврядування; він також буде корисним для юристів-практиків, підприємців та для інших зацікавлених осіб.

Видання не обов’язково відображає погляди Європейської Комісії

Гапотій В.Д., Куліда О.О. Основи ораторського мистецтва юриста: навчально-методичний посібник-практикум (галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право) – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.-118 с.

Навчально-методичний посібник-практикум «Основи ораторського мистецтва юриста» призначений для студентів вищих навчальних закладів при підготовці фахівців за спеціальністю 081 Право. Студенти-правники мають змогу засвоїти основні поняття курсу та поглибити професійно-компетентні особливості ораторського мистецтва юриста. Головна орієнтація навчально-методичного посібника-практикуму направлена на оволодіння майбутніми юристами практичними навичками та має повноцінно забезпечити у підготовці програмні результати навчання, що потрібні у подальшій професійній діяльності.

Молодиченко В.В., Аносов І.П., Афанасьєва Л.В., Гапотій В.Д., Букрєєва І.В., Глебова Н.І., Глинська Л.Ф., Попенко Я.В., Орлов А.В., Ятченко А.Д. Енергетичне право: європейський досвід та українські практики. Навчально-методичний посібник. За редакцією проф. В.В. Молодиченка – К.: Міленіум, 2016.-208 с.

Навчально-методичний посібник «Енергетичне право: європейський досвід та українські практики» підготовлено в рамках проекту «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища» за програмою ЄС Темпус, до складу міжнародного консорціуму з розробки та реалізації цього проекту входив Мелітопольський державний педагогічний Університет. 2 –ге видання навчально-методичного посібника враховує побажання викладачів, студентів та науковців, що були висловлені протягом останнього року після завершення проекту.

Посібник розраховано на студентів екологічного, хіміко-біологічного, правознавчого та адміністративно-управлінського напряму навчання, слухачів системи підвищення кваліфікації органів муніципального управління та місцевого самоврядування; він також буде корисним для юристів-практиків, підприємців та для інших зацікавлених осіб.

В.Д. Гапотій, О.О. Куліда Основи ораторського мистецтва: навчально-методичний посібник (галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право) – Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019.- 170 с.

Навчально-методичний посібник «Основи ораторського мистецтва» призначений для студентів вищих навчальних закладів при підготовці фахівців за спеціальністю 081 Право. Студенти-правники мають змогу засвоїти основні поняття курсу та поглибити професійно-компетентні особливості ораторського мистецтва юриста.

Головна орієнтація навчально-методичного посібника направлена на оволодіння майбутніми юристами практичними навичками та має повноцінно забезпечити у підготовці програмні результати навчання, що потрібні у подальшій професійній діяльності.

В.Д. Гапотій, М.В. Васильєва, М.О. Сємко. Словник юридичниї термінів.- Х.: Видавництво «Лідер», 2018. – 218 с.

Пропоноване видання базується на сучасному рівні правових знань і досягнень як вітчизняної, так і світової юриспруденції.

            Розраховане для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів та широкого кола читачів.

В.Д. Гапотій Правознавство: конспект лекцій у схемах. Практично-графічний навчальний посібник – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014.- 334 с.

У навчальному посібнику в наочній формі викладено основні теми навчального курсу « Правознавство» для вищих навчальних закладів неюридичного профілю. Користуючись цим виданням, студенти мають змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості галузей права системи права України, що дає можливість знайти в стислій формі найважливіші поняття та визначення при підготовці до складання модулів та іспитів.

Для студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю при вивчені курсу «Правознавство», «Конституційне право», «Цивільне право», «Трудове право», «Екологічне право», «Кримінальне право» та інше.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11- 4387 від 27.03.2014 р.)

Гапотій В.Д., Письменицький А.А. Судові, правоохоронні та правозахисні структури України: навчальний посібник, -Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018.- 224 с.

У формуванні професійних знань та вмінь майбутнього фахівця правника важливе місце посідає навчальний курс «Судові та правоохоронні органи України». Предметом вивчення навчальної дисципліни є упорядкована сукупність знань, щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, виконують правозахисну функцію, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правових функцій держави. Посібник орієнтований на формування фундаменту до вивчення профілюючих юридичних дисциплін, галузей права та спецкурсів. Без знання положень організації, функціонування, системи, завдань, функцій правоохоронних, судових, правозахисних інституцій, неможливо засвоїти порядок їх діяльності, застосування ними правових норм, взаємодію між ними для досягнення важливих цілей державних функцій правосуддя, право охорони та право захисту.

Рекомендовано до друку Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №2 від 8 вересня 2017 р.)

Молодиченко В.В., Гапотій В.Д. Екологічне право України: навчальний посібник – 3-ге вид., доп. та перероб.- Мелітополь:, 2014.-292 с.

У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля.

Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природо користувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем.

У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища.

 Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей та учнів середніх навчальних закладів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6731 від 21.07.2010 року)

Гапотій В.Д. Екологічне право України: Навчальний посібник.- Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010.-179 с.

У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природо користувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем.

 У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6731 від 21.07.2010 року)

Молодиченко В.В., Гапотій В.Д., Печерський О.В., Олексенко Р.І. Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності: [навчальний посібник] – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014.- 287 с.

Завдання навчального посібника «Правове регулювання окремих видів підприємницької діяльності» полягає у чіткому розумінні майбутніх підприємців методів та форм організації підприємницької діяльності, організації державної реєстрації окремих видів підприємницької діяльності та ряду питань, які постануть перед підприємцями при здійсненні ними господарської, в тому числі підприємницької діяльності.

 Розглянуто такі питання як державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, особливості договірного права та регулювання захисту прав споживачів, правове регулювання розрахунково-кредитних відносин та забезпечення безпеки підприємницької діяльності, питання банкрутства та інш.

Рекомендовано до друку Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №10 від 26 березня 2014 р.)

Литвиненко Т.А., Гапотій В.Д., Грень Л.М. Управління навчальним закладом: правові аспекти: навчальний посібник. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків: Видавництво «Лідер», 2019.- 248 с.

Автори ставлять перед собою мету розкрити науково теоретичні та нормативно-правові аспекти праці керівників навчальних закладів для підвищення ефективності управління освітньою організацією.

Посібник базується на конституційних засадах правового регулювання освітньої діяльності в Україні, зокрема велику увагу приділено розгляду механізму державного регулювання навчального закладу. В роботі досліджено характер і особливості правовідносин у галузі освіти із використанням джерел освітнього права.

Затверджено Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол №5 від 19 грудня 2018 р.)

Електронні підручники.

Гапотій В.Д., Солоненко А.М. Захист права інтелектуальної власності в Україні. Електронний підручник. Мелітополь, МДПУ ім.. Б.Хмельницького. 2011р.Технічний редактор С.В. Шаров.

У електронному підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та розглянуто важливі питання охорони права інтелектуальної власності в Україні в період незалежної держави. Електронний підручник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право та всіх зацікавлених осіб. Структура електронного підручника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Гапотій В.Д., Мінкова О.Г., Печерський О.В. Правознавство. Електронний підручник. Мелітополь, МДПУ ім.. Б.Хмельницького. 2017р.Технічний редактор С.В. Шаров.

У електронному підручнику в наочній формі викладено основні теми навчального курсу «Правознавство» для вищих навчальних закладів не юридичного профілю. Електронний підручник базується на діючому законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових відкриттях. Структура електронного підручника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Куйбіда Є.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Електронний підручник. Мелітополь, МДПУ ім.. Б.Хмельницького. 2017р.Технічний редактор С.В. Шаров.
В електронному підручнику викладено основні теми навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право. Він містить теми з історії держави і права Стародавнього світу (Вавілону, Єгипту, Індії, Китаю), історії держави і права Античного світу (Греції, Спарти, Риму), історії держави і права доби Середньовічча. Структура електронного підручника відповідає вимогам ДСТУ до електронних носіїв інформації. Структура електронного підручника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Методичні рекомендації

Попенко Я.В., Гапотій В.Д., Мінкова О.Г. Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін: методичні рекомендації. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018р.-64с.

Методичні рекомендації включають методологію науково-дослідної роботи студентів, положення про курсову роботу, вимоги до її структури, змісту, правил оформлення відповідно до діючих державних стандартів. Подана низка зразків оформлення необхідної документації.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Гапотій В.Д., Поліщук В.Г. Рекомендації методичного характеру з методів профілактики та виявлення піратства та плагіату (для докторантів, аспірантів, магістрів та бакалаврів денної та заочної форм навчання)- Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. -46с.

В рекомендаціях методичного характеру надані ознаки і форми піратства та плагіату, методи їх виявлення та заходи по запобіганню, надані рекомендації щодо оформлення бібліографічних списків джерел та використаної літератури, а також наведено основні правила належного цитування. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Письменицький А.А., Гапотій В.Д., Поліщук В.Г. Теорія держави і права. Електронний навчальний посібник. Мелітополь, МДПУ ім.. Б.Хмельницького. 2018р.Технічний редактор С.В. Шаров.

Електронний навчальний посібник призначени й для здобувачів вищої освіти спеціальності 081Право. Авторами на новітніх методологічних підходах здійснено викладання оригінальних авторських матеріалів і дефініцій з одночасним збереженням певних теоретико-правових традицій юриспруденції у викладанні фундаментальних юридичних дисциплін. Електронний навчальний посібник рекомендовано для здобувачів вищих освітніх закладів. Аспірантам. Докторантам та всіх. Хто цікавиться юриспруденцією. Структура електронного навчального посібника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Гапотій В.Д., Письменицький А.А. Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Електронний навчальний посібник. Мелітополь, – МДПУ ім.. Б.Хмельницького.2018р. технічний редактор С.В. Шаров.

Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту – спецкурс навчальної дисципліни «Право» «Правознавчі студії», що вивчає проблеми правового забезпечення безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності. Даний курс більш універсальний, ніж охорона праці, адже останнє розглядає лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях. Структура електронного навчального посібника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Письменицький А.А., Гапотій В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні структури України. Електронний навчальний посібник. Мелітополь, – МДПУ ім.. Б.Хмельницького.2018р. технічний редактор С.В. Шаров.

У формуванні професійних знань та вмінь майбутнього фахівця-правника важливе місце посідає навчальний курс «Судові, правоохоронні та правозахисні структури України». Предметом вивчення навчальної дисципліни є упорядкована сукупність знань, щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, виконують правозахисну функцію, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правових функцій держави. Структура електронного навчального посібника відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Попенко Я.В., Мінкова О.Г. Методичні рекомендації з підготовки та захисту курсових робіт по дисципліні «Теорія держави і права». Мелітополь,- МДПУ ім.. Б.Хмельницького,- 2019р.

Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Попенко Я.В. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія держави і права України». Мелітополь,- МДПУ ім.. Б.Хмельницького,- 2019р.

Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Попенко Я.В., Мінкова О.Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081Право всіх форм навчання. Мелітополь,-МДПУ ім.. Б.Хмельницького.-2019р.

Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Мінкова О.Г. Методичні рекомендації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для здобувачів вищої освіти спеціальності 081Право всіх форм навчання. Мелітополь,-МДПУ ім. Б.Хмельницького.-2019р. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

 

Гапотій В.Д., Куліда О.О.. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія». Мелітополь,-МДПУ ім. Б.Хмельницького.-2019р. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

 

Мінкова О.Г. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Кримінальний процес» Мелітополь,-МДПУ ім. Б.Хмельницького.-2019р. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.

Попенко Я.В. Методичні рекомендації. Організація та методика написання курсових робіт з правознавчого циклу дисциплін. Мелітополь,-МДПУ ім. Б.Хмельницького.-2019р. Структура електронних методичних рекомендацій відповідає вимогам ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» до електронних носіїв інформації.