Нормативно-правова база

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання

Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку

Положення про навчання за індивідуальним графіком

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти

Положення про курсові роботи

Положення про дипломні роботи

Положення про ректорський контроль якості підготовки здобувачів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти

Положення про заочну форму навчання

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про гарантів освітніх програм

Положення про куратора ECTS

Інші Положення щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Правила призначення академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про переведення здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про організацію та проведення вхідного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про визнання іноземних документів про освіту у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

Положення про Центр освітніх дистанційних технологій в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про студентське самоврядування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

ВИКЛАДАЧУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингову комісію з питань оцінювання результативності професійної діяльності та професійної активності науково-педагогічних працівників

Положення про преміювання співробітників, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Сертифікаційні освітні програми

Положення про науково-методичну раду

Положення про комісію Вченої ради з експертизи якості освітніх програм спеціальностей

Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу

Положення про інституційний репозиторій (електронний архів)

Графік освітнього процесу на 2023/2024 навчальний рік 

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми освітнього компоненту (навчальної дисципліни, практики)

Методичні рекомендації до розроблення силабусу  освітнього компонента

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Настанова з якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 Політика у сфері якості в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

Положення про стейкхолдерів освітніх програм у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних та педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних та педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про планування та облік  роботи науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького