Наукова тема: Фізико-географічні дослідники Запорізького краю

Наукова тема кафедри: «Фізико-географічні дослідники Запорізького краю» 2018-2020 рр. (НДР 0118U004194).

Етапи:

1 етап – Фізико-географічні дослідники Запорізького краю у період до 1917 р.

2 етап – Фізико-географічні дослідники Запорізького краю у період 1917-1990 рр.

3 етап – Фізико-географічні дослідники Запорізького краю у період 1991-2019 рр.

Індивідуальні теми наукових досліджень викладачів.

Прохорова Л.А. – Геологічні дослідження Запорізького краю.

Тамбовцев Г.В. – Гідрологічні дослідження Запорізького краю.

Сажнєв М.Л. – Кліматичні дослідження Запорізького краю.

Гришко С.В. – Ландшафтознавчі дослідження Запорізького краю.

Непша О.В. – Геоморфологічні дослідження Запорізького краю.

Зав’ялова Т.В. – Дослідження флори і фауни Запорізького краю.

Теми дисертацій та дисертаційних досліджень викладачів кафедри фізичної географії і геології

Викладач

Тема дисертації або дисертаційного дослідження

Рік захисту

1

к. геол. н., доцент Прохорова Л.А.

Геоекологічні умови Українського сектору глибоководної зони Чорного моря

2013

2

к. г. н., доцент Гришко С.В.

Лісокультурні ландшафти Північно-Західного Приазов’я

2013

3

к. г. н., доцент

Тамбовцев Г.В.

Еколого-економічне районування Запорізької області

1996

4

Сажнєв М.Л.

к. г. н., доцент

Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону (методика та аналіз)

2002

5

ст. викл.

Непша О.В.

Історія розвитку та динаміка кіс і пересипів Північного Приазов’я

в роботі

6

ст. викл. Зав’ялова Т.В.

Лишайними та ліхенофільні гриби басейну річки Молочної

в роботі

Розробки та досягнення кафедри

 1. Гришко С.В. Географічне прогнозування: Навчальний посібник. – Мелітополь: Люкс, 2015. – 124 с.
 2. Непша О.В., Стецишин М.М. Глосарій термінів та понять з курсів «Метеорологія і кліматологія» та «Гідрологія». (рекомендовано Вченою радою МДПУ ім. Б. Хмельницького, Протокол №20 від 30.06.2017 р.). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 82 с.

Підвищення кваліфікації 

Конференції

 Співробітники кафедри фізичної географії і геології брали участь в організації та проведені наступних конференцій на базі природничо-географічного факультету:

 1. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Регіональна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю А.А. Хижняка. – Мелітополь, 2015 р.
 2. «Історико-географічний дискурс  проблем  геосфери»,  Міжнародна  науково-практична  інтернет-конференція.  –  Мелітополь, 2016 р.
 3. «Алексєєвські краєзнавчі читання», Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 135-річчю з дня народження видатного геолога, науковця, педагога Й.І. Танатара. –  Мелітополь, 2016 р.
 4. «Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті», Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю, –  Мелітополь, 14-15 вересня 2017 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація професійної підготовки спеціалістів в області природничо-наукової освіти» (м. Мінськ)

24 квітня 2020 р. на базі Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка (м. Мінськ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація професійної підготовки спеціалістів в області природничо-наукової освіти» у рамках міжнародного форуму «Студентська наука – інноваційний потенціал майбутнього.
У конференції взяли участь понад 80 студентів та магістрантів з Білорусі, Росії, України, а також учні середніх шкіл, ліцеїв і гімназій Білорусі. В онлайн-конференції взяли участь і викладачі та студенти природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В. та студенти 3 курсу спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Непша Я.Ю. та Вінниченко Д.В.
На конференції були представлені дослідження молодих вчених з проблем викладання природничо-наукових дисциплін у середній і вищій школі, розробки та впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій та використанню в ньому здоров’язберігаючих технологій, завданням освіти з метою сталого розвитку, сучасним проблемам географії, біології, хімії, геоекології і раціонального природокористування.
Найважливішими завданнями таких студентських наукових конференцій є не тільки демонстрація досягнутих результатів, а й залучення студентської молоді до дослідницької роботи, пробудження у неї інтересу до нових наукових знань. Наші студенти та викладачі науково збагатилися та отримали приємні враження від спілкування з колегами із Білорусі!

НАУКОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ

7 травня 2020 р. відповідно до графіку наукових заходів кафедри фізичної географії і геології відбувся науковий семінар на тему: «Значення водозахисних лісонасаджень в екологічній стабільності агроландшафтів Мелітопольського району Запорізької області», доповідачі к. г. н., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В. На засіданні були присутні члени кафедри: доц. Прохорова Л.А., доц. Сажнєв М.Л., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В., ст. викл. Зав’ялова Т.В., ст. викл. Іванова В.М., лаборант Нікіренкова А.Ю. Доповідачі наголосили на важливості вивчення водозахисних лісонасаджень, особливо в степовій зоні, розкрили їх сучасний стан, геоекологічне значення та правовий статус. Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення!

 

ПУБЛІКАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИДАННІ, ВІДНЕСЕНОГО ДО НАУКОМЕТРИЧОЇ БАЗИ SCOPUS

Український географічний журнал – індексується в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, Index Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrichʼs Periodicals Directory.

Бейдик О.О., Топалова О.І., Прохорова Л.А. Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації (на прикладі Запорізької області). Український географічний журнал. 2019. Вип. 3. С. 37–42.

Повний тест публікації ви зможете знайти на веб-сторінці: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/656 та за посиланням: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.037.

ВИХІД СТАТТІ В ЖУРНАЛІ SCOPUS

Вітаємо викладача кафедри кандидата географічних наук, доцента Сажнєва Михайла Леонідовича з виходом в світ статті в журналі, який входить до наукометричної бази Scopus «Journal of International Studies» (Lodz, Poland).

Зі статтею Сажнєва М.Л. «Russian culture and management of meaning in introduction of political influence in Ukraine» можна ознайомитися на веб-сторінці https://www.jois.eu/files/20_695_Sazhniev_Sulkowska.pdf або 10.14254/2071-8330.2020/13-1/20.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

17-18 лютого 2020 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Modern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management» у м. Бостон (США), в якій прийняли заочну участь доц. Гришко С.В. та студентки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) Шелудько Ольга та Безгинська Анастасія.

З матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням: https://isg-konf.com/modern-information-technologies-and-their-implementation-in-the-processes-of-social-and-technical-project-management/.

КОЛЕКТИВНА ЗАРУБІЖНА МОНОГРАФІЯ

Викладачі кафедри доц. Прохорова і ст. викл. Непша О.В. у співавторстві з викладачами кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства доц. Арсененко, доц. Донченко, доц. Левада О.М. підготували та опублікували розділ «Environmental aspects of sustainable development» в колективній монографії «Theoretical and Applied Aspects of Sustainable Development», яка вийшла в серії «Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 33» (Publishing House of Katowice School of Technology, 2020).

Повний тест монографії можна переглянути на веб-сторінці: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawni.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ЗАРУБІЖНІЙ КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ

Побачила світ колективна монографія «Contemporary Issues of Digital Economy and Society» із серії «Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 36» (Publishing House of Katowice School of Technology, 2020) за участю викладів кафедри доц. Прохорової Л.А., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непші О.В., ст. викл. Іванової В.М. та ст. викл. Зав’ялової Т.В. До монографії включений розділ «Higher education in an information society environment».

З колективною монографією «CONTEMPORARY ISSUES OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY» можна ознайомитися на веб-сайті: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ!

21 травня 2020 року відповідно до графіку навчально-методичних заходів кафедри фізичної географії і геології на онлайн-платформі Skype відбувся навчально-методичний семінар на тему: «Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології», доповідачі: к. геол. н., доц. Прохорова Л.А., к. г. н., доц. Гришко С.В. На засіданні були присутні члени кафедри: доц. Прохорова Л.А., доц. Сажнєв М.Л., доц. Гришко С.В., ст. викл. Непша О.В., ст. викл. Зав’ялова Т.В., ст. викл. Іванова В.М., лаборант Нікіренкова А.Ю. Доповідачі наголосили на важливості навчальних практик у підготовці сучасних вчителів географії, під час яких відбувається поєднання теорії і практичної діяльності. Навчальна практика з геоморфології завершує вивчення дисципліни «Геоморфологія», яка спрямована на комплексну підготовку майбутнього вчителя-географа на основі попередньо отриманих знань з геології, метеорології і кліматології, гідрології, географії ґрунтів і тому по своїй суті має інтегруючу основу. Карантин вніс корективи у проведення навчальних практик, які проходять на базі навчально-польових комплексів університету, і тому їх проведення зорієнтовано на виконання інвідуальних завдань по місцю проживання здобувачів.

Зустріч була інформативною, цікавою та викликала жваве обговорення!

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА 

Тематика дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) у 2019-2020 н.р.:

 1. Приазовський національний природний парк: структура, функціонування, сучасний стан.
 2. Динаміка екзогенних геологічних процесів північного узбережжя Азовського моря (на прикладі Ботієвської зсувної ділянки).
 3. Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у Херсонській області.
 4. Економ-географічна характеристика промислових підприємств міста Мелітополь.

Тематика дипломних робіт  освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 103 Науки про Землю (Географія) у 2019-2020 н.р:

 1. Кліматично-рекреаційний потенціал курорту Кирилівка.

Тематика дипломних робіт  освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) у 2020-2021 н.р.:

 1. Уманський парк «Софіївка» як видатний об’єкт архітектурно-паркового ландшафту України.
 2. Міграція важких металів у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічний аспект).
 3. Геоекологічний стан поверхневих вод Полтавської області.
 4. Несприятливі явища природного характеру в Україні та заходи щодо зменшення їх негативних наслідків.
 5. Географічні особливості розробки екомережі Запорізької області.
 6. Географія водно-болотних угідь України.
 7. Агромеліоративні проблеми Веселівського району Запорізької області.
 8. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля.
 9. Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики Запорізької області.
 10. Мінерально-сировинний ресурс України та геоекологічні наслідки його використання.
 11. Геоекологічні проблеми Дніпропетровської області та шляхи їх вирішення.
 12. Сучасний стан та перспективні напрямки використання паливно-енергетичної сировини України.
 13. Ландшафтна структура Алтагирського лісового масиву.

Тематика дипломних робіт  освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 103 Науки про Землю (Географія) у 2020-2021 н.р.:

 1. Єлисеївський кар’єр Запорізької області як об’єкт регіонального та державного геологічного туризму.
 2. Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України.
 3. Вплив меліорації на геоекологічні умови ландшафтів Якимівського району.
 4. Геологічна будова, розвиток і проблеми залізогенії Українського щита.
 5. Залізисті кварцити Васинівського залізорудного родовища.

Тематика курсових робіт  освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальностей та 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю у 2020-2021 н.р.:

 1. Географія несприятливих природних процесів і явищ на території Запорізької області та їх наслідки.
 2. Географія поширення ерозійних процесів на території Запорізької області та їх наслідки.
 3. Вплив лісу на геоморфологію річкового русла (на прикладі р. Молочна).
 4. Геоекологічний вплив видобувної промисловості на географічне середовище Запорізької області.
 5. Сучасний еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Миколаївської області та шляхи його оптимізації.
 6. Географічна оболонка – планетарний природний комплекс.
 7. Динаміка сучасних небезпечних екзогенних геологічних процесів в межах Північного Приазов’я.
 8. Сучасні несприятливі геолого-геоморфологічні процеси в межах території Бердянського району Запорізької області.
 9. Географія поширення сучасних екзогенних геологічних процесів на півдні України.
 10. Особливості геоморфологічної будови території Північного Приазов’я.
 11. Зміни кліматичних умов протягом 2000-2020 років. Наслідки для людства та всього живого на Землі.
 12. Сучасний геоекологічний стан територій басейнів малих річок України, у зв’язку з проведенням меліоративних заходів.
 13. Геоекологічний аналіз ерозійних процесів ґрунтового покриву Херсонської області та шляхи їх попередження.
 14. Агроландшафти Михайлівського району Запорізької області: сучасний стан та шляхи їх оптимізації.
 15. Вода як найважливіший компонент географічної оболонки і елемент ландшафту.
 16. Чинники сучасних процесів опустелювання в світі і Україні та напрямки їх попередження.

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТЕМИ

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ І ГЕОЛОГІЇ

«ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДНИКИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ»!

 

02 грудня 2020 р. о 16:00 на онлайн-платформі Zoom відбулася звітна конференція про завершення виконання науково-дослідної теми кафедри фізичної географії і геології «Фізико-географічні дослідники Запорізького краю» (НДР 0118U004194), яка виконувалася протягом 2018-2020 рр.

Завідувач кафедри к. геол. н., доц. Прохорова Л.А. доповіла про результати наукової роботи над науково-дослідною темою кафедри протягом трьох років. Лариса Анатоліївна наголосила, що всі етапи наукового дослідження виконані, цілі досягнути, науково-педагогічні працівники кафедри відповідально поставилися до виконання своїх індивідуальних розділів. За результатами трьохрічної роботи проаналізовано біографії, творчий шлях та наукові праці видатних вчених фізико-географів Запорізького краю, складено бібліографічний покажчик науковців, підготовлено науковий звіт.

Обговорення звіту з науково-дослідної теми кафедри пройшло жваво, були внесені необхідні корективи і колектив кафедри готується до звіту в УкрІНТЕІ. Окрім підбиття підсумків трирічної науково-дослідної роботи кафедри, були окреслені перспективи для майбутніх наукових досліджень.

ВИЙШЛА В СВІТ ЗАКОРДОННА МОНОГРАФІЯ!

20 лютого 2021 року в республіці Польща вийшла з друку закордонна колективна монографія Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 43. Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. 1239 р. ISBN 978-83-957298-6-7.

URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/3ae54f97de8a1480cfb229660e616f25.pdf

Викладачами кафедри було підготовлено два розділи у колективній монографії:

 • Larysa Prokhorova, Svitlana Hryshko, Oleksandr Nepsha 3.6.14 The use of modern innovative educational technologies in the school course of geography.
 • Oleksandr Nepsha, Tatyana Zavyalova, Valentina Ivanova, Mykhailo Sazhniev 3.8.4 Problems of formation of information ict-competence of the teacher by means of modern innovative technologies.