Спеціальності (освітні програми) кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства

Протягом свого існування кафедра забезпечує викладання рекреаційно-туристичних та суспільно-географічних дисциплін та краєзнавства для підготовки фахівців на природничо-географічному факультеті за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр» на денній та заочно-дистанційній формах навчання.

Кафедра є випусковою для підготовки фахівців:

Галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм.                            

Освітня програма Туризм.

Рівень вищої освіти перший – освітня програма бакалавра (3 роки 9 місяців навчання). Кваліфікація у дипломі – Бакалавр туризму.

Рівень вищої освіти другий – освітня програма магістр (1 рік 4 місяці навчання). Кваліфікація у дипломі – Магістр з туризму.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Перелік освітніх компонентів ОП «Туризм»

242 Туризм Освітній ступінь бакалавр

2020-2021 рік

I курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Географія Запорізької області
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Країнознавство
 • Навчальна практика вступ до фаху
 • Географія туризму
 • Товарознавство сувенірів та виробів народних і художніх промислів
 • Спортивно-оздоровчий туризм
 • Навчальна практика з туристичного походу

II курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Організація туризму. Модуль 1. Основи туризмознавства
 • Організація туризму. Модуль 2. Організація туристичних подорожей з навчальної практики
 • Туристичне краєзнавство з навчальною практикою
 • Регіональна економіка України
 • Спортивний туризм з навчальною практикою
 • Організація туристичної індустрії в Україні
 • Курсова робота                                    

Вибіркові компоненти освітньої програми

Логіко-політичні студії

 • Модуль 1. Логіка
 • Модуль 2. Політичні студії

Духовно-ціннісне освоєння світу

 • Модуль 1. Культурологічні студії
 • Модуль 3. Релігія як сфера духовної культури

Економіко-правові засади

 • Модуль 1. Соціальний світ людини
 • Модуль 2. Правознавство
 • Модуль 3. Економіка

Перелік 1

 • Музеєзнавство
 • Історія туризму

Перелік 2

 • Географія культури
 • Релігійний туризм та паломництво

Перелік 7

 • Географія населення
 • Основи демографії

III курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Організація туризму. Модуль 3. Організація анімаційної діяльності
 • Організація туризму. Модуль 4. Туроперейтинг з навчальною практикою
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація готельного та ресторанного господарства з курсовою роботою. Модуль 1. Організація готельного господарства
 • Організація готельного та ресторанного господарства з курсовою роботою. Модуль 2 Організація ресторанного господарства.
 • Курортологія з навчальною практикою
 • Діловий туризм
 • Етнографічний туризм
 • Діловий туризм
 • Етнографічний туризм
 • Туристична картографія з практикою

  Вибіркові компоненти освітньої програми

  Перелік 3

  • Культурно-пізнавальний туризм
  • Організація дозвілля

  Перелік 4

  • Географія світового господарства
  • Безпека туризму

  Перелік 5

  • Сільський зелений туризм
  • Екологічний туризм

  Перелік 6

 • Діловий туризм
 • Етнографічний туризм

IV курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Менеджмент та маркетинг в туризмі. Модуль 1. Менеджмент в туризмі
 • Менеджмент та маркетинг в туризмі. Модуль 2 Маркетинг в туризмі
 • Спеціалізований туризм
 • Міжнародний туризм
 • Курсова робота
 • Виробнича практика з фаху

Вибіркові компоненти освітньої програми

Перелік 8

 • Спортивно-оздоровчий туризм
 • Адаптивний туризм

 Перелік 9

 • Діяльність туристичної самодіяльної організації
 • Міжнародні туристичні організації

Перелік 10

 • Спеціалізовані туристичні ринки світу
 • Туристичні ринки України

Перелік 11

 • Планування та організація туристичного бізнесу
 • Проектування та дизайн готельних та туристично-рекреаційних комплексів

Перелік освітніх компонентів ОП «Туризм»

242 Туризм Освітній ступінь магістр

Перелік освітніх компонентів ОП «Туризм»

242 Туризм Освітній ступінь магістр

2020-2021 рік

I курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Охорона праці в галузі
 • Основи сталого соціально-економічного розвитку в туризмі
 • Управління кадрами туристичних підприємств
 • Туристична політика зарубіжних країн
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Організація адаптивного туризму
 • Організація сільського зеленого туризму
 • Організація історико-культурного туризму
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Виробнича практика (з фаху)

Вибіркові компоненти освітньої програми

 • Географія сільського зеленого туризму
 • Методологія досліджень адаптивного туризму
 • Етнокультурне країнознавство
 • Туристичні ресурси та об’єкти сільського зеленого туризму
 • Туристичні ресурси та об’єкти адаптивного туризму
 • Туристичні ресурси та об’єкти історико-культурного туризму

II курс

Обов’язкові компоненти освітньої програми

 • Рекламно-інформаційна робота в туризмі
 • Основи сталого соціально-економічного розвитку в туризмі

Вибіркові компоненти освітньої програми

        Перелік 1

 • Туристичні ресурси та об’єкти сільського зеленого туризму
 • Туристичні ресурси та об’єкти адаптивного туризму
 • Туристичні ресурси та об’єкти історико-культурного туризму

          Перелік 3

 • Організація дозвілля у сільському зеленому туризмі
 • Анімаційна діяльність в адаптивному туризмі
 • Історико-культурна подієва реконструкція

           Перелік 5

 • Організація адаптивного туризму
 • Організація сільського зеленого туризму
 • Організація історико-культурного туризму

Освітня програма ОП Туризм

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства також забезпечує підготовку фахівців:

1. Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія).

Рівень вищої освіти перший- освітня програма  бакалавра(3 роки 9 місяців навчання). Кваліфікація у дипломі –  Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія»). Вчитель географії та біології. Бакалавр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура»). Вчитель географії та фізичної культури. Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»)

Рівень вищої освіти другий – освітня програма магістр (1 рік 4 місяці навчання). Кваліфікація у дипломі – Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Біологія». Вчитель географії, економіки та біології або Магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія» та «Фізична культура». Вчитель географії, економіки та фізичної культури).

2. Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Рівень вищої освіти перший – освітня програма  бакалавра (3 роки 9 місяців навчання). Кваліфікація у дипломі – Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична культура». Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової  роботи або Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична культура». Вчитель фізичної культури. Організатор туристичної роботи).

Рівень вищої освіти другий – освітня програма магістр (1 рік 4 місяці навчання). Кваліфікація у дипломі – Магістр освіти. Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової роботи або Магістр освіти. Вчитель фізичної культури. Організатор туристичної роботи.

3. Галузь знань 10  Природничі науки, Спеціальність  103 Науки про Землю.

Рівень вищої освіти перший- освітня програма бакалавра (3 роки 9 місяців навчання). Кваліфікація у дипломі – Бакалавр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

Рівень вищої освіти другий – освітня програма магістр (1 рік 4 місяці навчання). Кваліфікація у дипломі – Магістр наук про Землю за спеціалізацією “Географія”.

4. Галузь знань 01 освіта, Спеціальність  014.03 Середня освіта (Історія).

Рівень вищої освіти перший  – освітня програма бакалавр (3 роки 9 місяців навчання)

Рівень вищої освіти другий – освітня програма магістр (1 рік 4 місяці навчання). Кваліфікація у дипломі – магістр освіти (за предметною спеціалізацією “Історія” та “географія”). Вчитель історії та географії.

Викладачі кафедри здійснювали керівництво: курсовими, дипломними та магістерськими роботами комплексного характеру, в яких широко висвітлювались досягнення сучасної географічної науки, методики викладання географії, рекреаційної географії та туризму та організації екскурсійної діяльності.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри підготовлено та надруковано 9 навчальних посібників та підручників, чисельні методичні рекомендації для проведення практичних занять, самостійної роботи, навчальних та виробничих практик.

У 2017 р. при кафедрі відкрито презентаційний майданчик «Офіс туристичної фірми», який використовується як для проведення практичних занять зі студентами спеціальності «Туризм» так і для профорієнтаційної роботи

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Туризм»

Освітнього рівня бакалавр

Гарант к.геогр.н., доцент Донець І.А.

Туризм Бакалавр

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Туризм»

Освітнього рівня магістр

Гарант к.геогр.н., доцент Арсененко І.А.

Туризм Магістр