Кириєнко Цвєтана Володимирівна

Кириєнко Цвєтана Володимирівна – старший лаборант кафедри туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства.

Освіта: 1997 – 2001 рр.  навчання в Мелітопольському державному університеті. Кваліфікація: вчитель географії. У 2011 р. закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію: Магістр педагогічної освіти. Викладач географії;

В університеті працює з 1995 р.

2007-2011р.  аспірантка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова  за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Особисто та у співавторстві опубліковано близько 53 наукових та навчально-методичних праць  у виданнях регіонального, всеукраїнського, міжнародного та зарубіжного рівнях.

Основні публікації:

1.Сорокіна Ц.В. Вплив деяких суспільно-економічних чинників на формування Мелітопольської приміської рекреаційної зони / Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія : географія. – Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: Вид-во СМП “Тайм”.- № 2 (вип. 30). – 2011. – С. 95-100

2. Сорокіна Ц.В. Сучасний розвиток дитячої рекреації  в Україні / Туризм і краєзнавство: Зб. наук. пр.- ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет ім. Г. Сковороди.– Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2012. – С. 330-333.

3.Сорокіна Ц.В. Геопросторові особливості розвитку туристичної діяльності в світі на початку ХХІ століття / Туризм і краєзнавство: Збірник наукових праць.-Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2013. -С.404-407.

4. Сорокіна Ц.В. Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь. / І.А. Арсененко, Ц.В. Сорокіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4 – Географія. – К., 2014. – Вип. 32. – С.38-46.

 

 Участь у конференціях і семінарах:

1.       Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної науково-практична конференції, присвяченої 100-річчю А.А. Хижняка, Мелітополь, 2015 р., очна участь на тему: «Музеї Запорізької області: їх значення для організації і розвитку музейного туризму»

2.       Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи» – 7-8 червня Мелітополь, 2019 р., очна участь на тему: «Туристсько-екскурсійне підприємство як суб‘єкт господарської діяльності індустрії туризму в Україні»

3.       Семінар-практикум «Методика застосування творів художньої літератури для формування культурологічної компетентності в шкільному курсі географії» 9.01.2019 р. в рамках «Методичної майстерні вчителя Нової української  школи» для вчителів м. Мелітополь

4.       Семінар-практикум «Методика застосування поштових марок в шкільному курсі географії» 27.03.2019 р. в рамках «Методичної майстерні вчителя Нової української  школи» для вчителів м. Мелітополь.

 

Наявність авторських свідоцтв:

1. Арсененко І.А., Кириєнко Ц.В. Свідоцтво на наукову статтю «Етнофестивальний туризм як чинник туристичної прибавливості інтеркультурного міста м. Мелітополь» № 83170 від 27.11.2018р.

2. Арсененко І.А., Левада О.М., Сажнєв М.Л., Кириєнко Ц.В. Свідоцтво на наукову статтю «Геопросторові особливості розвитку туристичної діяльності в світі на початку ХХІ століття» №83408 від 03.12.2018р.

3. Арсененко І.А., Левада О.М., Кириєнко Ц.В. Свідоцтво на методичну розробку екскурсії на тему: «Херсонщина чарівний край» №83836 від 20.12.2018р.

4. Арсененко І.А., Байтеряков О.З., Левада О.М., Сажнев М.Л., Топалова О.І., Сорокіна Ц.В. Свідоцтво на наукову статтю «Основные направления деятельности научно-исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого» №84359 від 14.01.2019р.

5. Кириєнко Ц.В. Свідоцтво на наукову статтю «Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування Мелітопольської приміської рекреаційної зони» № 91797 від 19.06.2019 р.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників:

1.     Методичні рекомендації до практичних і самостійних робіт з дисципліни: “Рекреаційна географія” /Уклад.: к. геогр. н., доцент І.А. Арсененко, ас. Сорокіна Ц.В. – Мелітополь, 2014. – 51 с.

2.     Методичні рекомендації до практичних і самостійних робіт з дисципліни: “Географія світового господарства”. / Уклад. доц. Левада О.М., ас. Сорокіна Ц.В. Мелітополь, 2014 – 54 с.

3.     Методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт з курсу «Політична географія» для студентів 4 курсу спец. Туризм. / Уклад. доц. Левада О.М., ас. Кириєнко Ц.В. – Мелітополь, 2018. – 63 с.

 

Підвищення кваліфікації:

20.05.2019 р. – 20.06.2019 р. – Херсонський державний університет, кафедра соціально-економічної географії. наказ від 16.05.2019 р. № 85-А.

Обсяг навчальної програми 120 годин.

Наукові інтереси:  спортивне орієнтування, політична географія, розвиток етнографічного туризму в Запорізькій області

Посилання на наукометричні бази:

Почта: Tsvetana@i.ua