Освітній процес

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт 

Напрями магістерських досліджень  

Вступна програма (магістр) 2021

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Фізична культура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Фізична культура» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін 

Відгуки роботодавців на ОП Середня освіта. Фізична культура (магістр)

15 і 17 грудня 2021 року відбувся захист дипломних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура), освітньою програмою Середня освіта. Фізична культура. До складу екзаменаційної (атестаційної) комісії входили: голова ЕК – д.б.н., проф. Христова Т.Є., заступник голови ЕК – к.пед.н, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Проценко А.А. та члени ЕК – д.пед.н., доц. Мединський С.В. та заступниця начальника Мелітопольського управління фізичної культури та спорту Саклінська Л.В. Захист проводився у змішаному режимі.

Усі здобувачі підготували актуальні експериментальні дипломні роботи. Кожна доповідь супроводжувалася цікавою та ґрунтовною презентацією. Магістри впевнено відповідали на питання викладачів, використовуючи приклади із власної практичної діяльності. Екзаменаційна комісія відмітила, що переважна більшість здобувачів вищої освіти глибоко оволоділи теоретичними та прикладними знаннями з фаху, понятійно-термінологічним апаратом, освоїли сучасні підходи до науково-пошукової роботи.

 

Неформальна освіта 
Шановні здобувачі освіти!
Якщо влітку ви пройшли курси/стажування та отримали сертифікати неформальної освіти, то згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького ви маєте право ініціювати перезарахування у межах освітніх компонетнів відповідних результатів навчання. 
На ОП Середня освіта. Фізична культура другого (магістерського) рівня відбувається здобуття неформальної освіти за програмою професійної освіти на платформі “Всеосвіта” студентами Муріч Оленою та Старостенко Владиславом.