Історія кафедри

Кафедра філософії розпочинає свою історію з 1924 року, коли педагогічні курси у Мелітополі отримали звання «вищі педагогічні курси», на яких було створено кафедру історії культури і статистики. У березні 1944 року, а потім у серпні 1986 року шляхом реорганізації кафедри історії культури і статистики була утворена кафедра філософії і наукового комунізму. Починаючи з 1990 року відбулося декілька реорганізацій кафедри філософії і наукового комунізму (кафедра філософії і теорії сучасного соціалізму, кафедра філософії і теорії соціально-політичних відносин, кафедра філософії та політології, кафедра філософії і соціології.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2004 р. № 336, наказом МДПУ від 26 серпня 2004 р. № 160-02 створена кафедра філософії.

У різний час кафедру очолювали видатні педагоги та науковці: Ф. Гулевська, С. Гурвич,В. Борисова,О. Рякiн, М. Салтишев, професор І. Тоцький, професор Б. Кочерга, доцент В. Кондрашова, доцент Л. Афанасьєва, професор Т. Троїцька, доцент А. Землянський, професор Р. Олексенко.

З 1 вересня 2018 року кафедра філософії була реорганізована у секцію аналітики суспільних процесів, яка увійшла до складу кафедри історії, археології і філософії, її головою секції обрано Т. Троїцьку – доктора філософських наук, професора.

У складі секції нині працює 5 викладачів: доктор філософських наук, професор Т. Троїцька, доктор філософських наук, доцент О. Троїцька, кандидат філософських наук, доцент А. Землянський, кандидат філософських наук О. Поправко, кандидат соціологічних наук, доцент Д. Александров, старший лаборант – С. Ціомашко.

У 2008–2018 рр. на кафедрі також працювали: доктор філософських наук, професор В. Вікторов, доктор філософських наук, професор В. Білогур, доктор філософських наук, професор П. Матвієнко, доктор філософських наук, професор О. Волков, доктор філософських наук, професор Р. Олексенко, кандидат філософських наук, доцент Л. Афанасьєва, кандидат філософських наук, доцент В. Стьопін, кандидат філософських наук, доцент М. Семікін, кандидат філософських наук, доцент Є. Рябенко, кандидат історичних наук, доцент В. Кондрашова,кандидат історичних наук, доцент В. Александров,кандидат педагогічних наук, доцент В. Кардашов, кандидат педагогічних наук, доцент Г. Тараненко,кандидат географічних наук, доцент А. Сердюк, кандидат філологічних наук, доцент М. Будько, старший викладач О. Петренко, асистент Я. Кондрашова, асистент Д. Мірошник, асистент С. Нєкрасова, викладач-стажист А. Бортнікова, зав. кабінетом Е. Аносова, лаборанти Н. Карастоянова, О. Пєшев та ін.

Кафедра постійно зміцнює свій науковий потенціал: у 2012 році кафедра почала підготовку аспірантів зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти на постійній основі та за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії. Викладачі кафедри досліджували філософсько-антропологічні аспекти соціалізації студентської молоді та філософсько-освітні детермінанти гармонізації процесу розвитку студентської молоді в полікультурному суспільстві, трансформації культурно-освітнього простору та культури життєвого самовизначення особистості в умовах цивілізаційних викликів, антропологічні та людино(ви)мірні маркери культурно-освітніх змін, когнітивно-комунікативного зрушення у культурно-освітньому просторі, тьюторські (антропоорієнтовані) практики. Результати досліджень були висвітлені у численних публікаціях в міжнародних та вітчизняних наукових виданнях та на наукових конференціях різних рівнів.

З 2007 року було захищено 5 докторських дисертацій: Т. Троїцька (2007), В. Молодиченко (2010), О. Волков (2012), Р. Олексенко (2014), О. Троїцька (2017) та 7 кандидатських дисертацій: А. Землянський (2009), О. Сіман (Троїцька) (2010), Г. Тараненко (2010), Є. Рябенко (2011), О. Поправко (2012), М. Семікін (2013), О. Пєшев (2016).

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, проходячи стажування в інших вищих закладах України та Євросоюзу, зокрема, О. Поправко  (01.10.2016–25.01.2017 рр.) та О. Троїцька (01.10.2017–25.01.2018 рр.) у рамках реалізації державних програм щодо міжнародного співробітництва з провідними європейськими вищими навчальними закладами пройшли програму міжнародного стажування у Вищій лінгвістичній школі (Wyzsza Szkole Lingwistyczna) м. Ченстахова (Польща) за темою: «Європейський освітній проект (Інноваційні методи й технології в освіті: новітні європейські освітні практики» (Гуманітарні науки. Філософія), А. Землянський (15.01.18–15.06.18) пройшов стажування на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). З 20.04.18 по 21.04.18 всі викладачі взяли участь у тренінзі «Active Citizens» від Британської Ради в Україні та тренінзі «Social Cohesion in Education: European Studies» від Erasmus+ в Україні (фонд Жана Моне).

Зважаючи на значні наукові здобутки та науковий потенціал кафедри філософії рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р., протокол № 5, затвердженим наказом МОНУ від 21 грудня 2015 року № 1329 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького було розширено перелік наукових спеціальностей: у докторантурі зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти; в аспірантурі зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

На сьогодні викладачі забезпечують понад 20 дисциплін за спеціальністю 033 Філософія. Професійність професорсько-викладацького складу секції аналітики суспільних процесів є запорукою підготовки фахівців високого рівня – творчих, креативних, націлених на майбутнє, здатних працювати в різних сферах суспільного життя.