Освітня діяльність

Сьогодні освітній процес на природничо-географічному факультеті
здійснюють 5 кафедр:

Кафедра фізичної географії і геології – завідувач кафедри кандидат
геологічних наук, доцент Прохорова Л. А. У складі кафедри – 1 професор,
доктор наук, 3 кандидата наук (з них: 2 доцента, 1 старший викладач), 2
старших викладача, 1 асистент, 1 старший лаборант.

Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства
завідувач кафедри кандидат географічних наук, доцент Арсененко І. А. У
складі кафедри – 1 доктор наук, професор; 8 кандидатів наук (з них: 6
доцентів, 1 старший викладач), 2 асистента, 1 старший лаборант, 1 лаборант.
Кафедра історії – завідувач кафедри доктор історичних наук, доцент Ситнік
О. М. У складі кафедри – 1 доктор наук, доцент, 9 кандидатів наук (7
доцентів, 2 старших викладача), 2 лаборанти.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних
дисциплін – завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Білогур
В. Є. У складі кафедри – 2 доктори наук, професори, 2 кандидати наук, (з них
– 1 доцент та 1 старший викладач), 5 старших викладачів, 5 асистентів, 1
старший лаборант, 1 лаборант.

Кафедра права – завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент
Гапотій В.Д. У складі кафедри – 1 доктор наук, доцент, 5 кандидатів наук (з
них: 4 доценти та 1 старший викладач), 1 асистент, 1 старший лаборант.
Спеціальності та спеціалізації
Сьогодні на природничо-географічному факультеті професійну
підготовку та знання за фахом здобувають близько 523 студенти денної
форми навчання. Природничо-географічний факультет має четвертий рівень
акредитації і готує фахівців за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та
«Магістр» та «доктор філософії». Основні форми організації навчання: очна,
заочна. Додатковим елементом навчального процесу є дистанційна освіта.

Природничо-географічний факультет здійснює освітню діяльність і готує
фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями:

014.07 Середня освіта (Географія)
Спеціалізація – Біологія.

Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»).
Вчитель географії та біології.

Спеціалізація – Фізична культура.
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»).
Вчитель географії та фізичної культури.

Спеціалізація – Іноземна мова (англійська).
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»).
Вчитель географії та англійської мови.

Спеціалізація – Історія.
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»).
Вчитель географії та історії.

014.07 Середня освіта (Географія)
Спеціалізація – Біологія.
Кваліфікація – магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія»
та «Біологія». Вчитель географії, економіки та біології.

Спеціалізація – Фізична культура.
Кваліфікація – магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія»
та «Фізична культура». Вчитель географії, економіки та фізичної культури.

Спеціалізація – Історія.
Кваліфікація – магістр освіти (за предметними спеціалізаціями «Географія»
та «Історія». Вчитель географії, економіки та історії.

014.11. Середня освіта (Фізична культура)
Спеціалізація – Організація і методика спортивно-масової роботи.
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична
культура»). Вчитель фізичної культури. Організація і методика спортивномасової
роботи.

Спеціалізація – Методика туристичної роботи.
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична
культура»). Вчитель фізичної культури. Організатор туристичної роботи.

014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Спеціалізація – Організація і методика спортивно-масової роботи.
Кваліфікація – магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична
культура»). Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової
роботи.

Спеціалізація – Методика туристичної роботи.
Кваліфікація – магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична
культура»). Вчитель фізичної культури. Організатор туристичної роботи.

014.03 Середня освіта (Історія)
Кваліфікація – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Історія»).
Вчитель історії.

014.03 Середня освіта (Історія)
Кваліфікація – магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Історія»).
Вчитель історії.

242 Туризм
Кваліфікація – бакалавр туризму.

242 Туризм
Спеціалізація – Сільський зелений туризм.
Кваліфікація – магістр туризму за спеціалізацією «Сільський зелений
туризм».

Спеціалізація – Адаптивний туризм.
Кваліфікація – магістр туризму за спеціалізацією «Адаптивний туризм».

Спеціалізація – Історико-культурний туризм.
Кваліфікація – магістр туризму за спеціалізацією «Історико-культурний
туризм».

103 Науки про Землю
Спеціалізація – Географія.
Кваліфікація – бакалавр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

103 Науки про Землю
Спеціалізація – Географія.
Кваліфікація – магістр наук про Землю за спеціалізацією «Географія».

032 Історія та археологія
Спеціалізація – Європейські студії.
Кваліфікація – бакалавр історії та археології за спеціалізацією «Європейські
студії».

Спеціалізація – Археологія та спеціальні історичні дисципліни.
Кваліфікація – бакалавр історії та археології за спеціалізацією «Археологія
та спеціальні історичні дисципліни».

Спеціалізація – Архівознавство та переклад документів.
Кваліфікація – бакалавр історії та археології за спеціалізацією
«Архівознавство та переклад документів».

032 Історія та археологія
Спеціалізація – Історіографія.
Кваліфікація – магістр історії та археології за спеціалізацією
«Історіографія».
Спеціалізація – Археологія та спеціальні історичні дисципліни.
Кваліфікація – магістр історії та археології за спеціалізацією «Археологія та
спеціальні історичні дисципліни».
Спеціалізація – Етнологія та антропологія.
Кваліфікація – магістр історії та археології за спеціалізацією «Етнологія та
антропологія».

081 Право
Спеціалізація – Цивільно-правова.
Кваліфікація – бакалавр права.
Основний зміст навчальних дисциплін викладається у вигляді лекцій,
практичних, лабораторних і семінарських занять.
Основними інформаційними ресурсами навчального процесу є
бібліотечний фонд університету і кафедр, вільний і безкоштовний доступ у
межах факультету до мережі Інтернет, колекції і стенди геологопалеонтологічного
музею, матеріали тематичних кабінетів, лабораторій та
центрів.

Серед перспективних напрямів розвитку факультету – розширення
спеціальностей та спеціалізацій, інтенсифікація академічного
співробітництва з закордонними університетами-партнерами у галузі обміну,
поліпшення якісного складу викладачів кафедр, розширення баз проведення
навчальних та виробничих практик, покращення матеріально-технічної бази
навчального процесу та умов навчальної та викладацької діяльності на
факультеті, підвищення ролі студентського самоврядування у навчальній,
науковій, виховній та суспільній діяльності факультету.