Історія кафедри історії та археології

Кадрове забезпечення. Кафедра історії заснована у вересні 2001 року на основі існуючої на той час кафедри культурології та історії. Першим завідувачем кафедри був кандидат історичних наук, доцент, В.В. Гудзь. У подальшому кафедру очолювали доктори історичних наук П.Т. Рущенко, О.М. Мовчан. У різні роки на кафедрі працювали професор І.В. Срібняк, доценти В.Д. Гапотій, Г. І. Александрова, Я. В. Попенко, к.і.н. В. Михайлов, а також асистенти В.В. Гудзь, Н.В. Іванова, О.М. Коротков, О.Г. Мінкова, Ю.С. Назарук, О.О. Ревенок, К.В. Рудченко, О.В. Фролова, О.Д. Чечина, І.О. Чичановський, О.С. Ядловська. Вихованці випускової кафедри історії кандидати наук Я.В. Попенко, В.В. Михайлов, Н.С. Красько, А.М. Крилова займають відповідальні посади в інших навчальних закладах та установах та рідному університеті.

З 2015 р. кафедру історії очолює доктор історичних наук, доцент Ситник Олександер Миколайович.

З 2020 р. кафедру історії та археології очолює кандидат історичних нак, доцент Полякова Лариса Іванівна.

Освітню, методичну та наукову діяльність кафедри забезпечують:

– к. і. н., доцент Лариса Іванівна Полякова, завідувач кафедри;

– д. і.н., доцент О.М. Ситник;

– к. і. н., доцент В. В. Ґудзь, Заслужений працівник освіти України, нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», грамотами МОН та Міністерства оборони;

– к. і. н., доцент Сергій Іванович Пачев, нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України»;

– к. і. н., доцент Олексій Вікторович Замуруйцев;

– к. і. н., доцент Олександр Юрійович Жиряков;

– к. і. н., доцент Наталія Анатоліївна Шкода;

– к. і. н., доцент Алла Миколаївна Крилова;

1 вересня  кафедра історії була перейменована на кафедру історії та археології, до складу якої увійшла секція з аналітики суспільних процесів.

Освітній процес. Викладачами кафедри забезпечується викладання понад 50 дисциплін історичного, археологічного та етнологічного напрямів, які забезпечені навчальними виданнями, зокрема, рекомендований МОН підручник «Історія України» (В. Гудзь, К., 2008) та затверджений МОН – «Історія держави і права України» (С. Гусарєв, В. Антошкіна, О. Ситник та ін.; за ред. В. Соловйової, Донецьк, 2014). Лише з 2010 р. видано 9 навчальних посібників, в тому числі: «Спеціальні історичні дисципліни» (Т. Троїцька, Н. Шкода, Я. Попенко); «Історія України та спеціальні історичні дисципліни у термінах та поняттях» (Я. Попенко, Н. Шкода А. Вертелецька); «Українська історіософія» (В. Гудзь), «Історія українського національно-визвольного руху» (В. Гудзь), «Етнодержавознавство» (В. Гудзь); «Календарні системи народів світу» (Я. Таравська) «Історія Стародавньої Греції та Риму» (О. Замуруйцев), курс лекцій «Історія Стародавнього Сходу» (О. Замуруйцев).

У відповідності до рішення Вченої ради університету від 14. 12. 2015 р. при кафедрі історії було започатковано функціонування ІІІ освітнього рівня зі спеціальності 032 Історія та археологія (аспірантура). Спеціальність акредитована згідно ліцензії МОН України від 19. 06. 2015 р. До робочої групи з аспірантури входять: О. М. Ситник – д.і.н., доцент (керівник), В. В. Гудзь, С. І. Пачев. Крім 3-х аспірантів кафедри (М. Ковальов, М. Дияк, А. Письменна),М. Пачева закінчує аспірантуру ЗНУ.

Наукова робота. При кафедрі історії функціонують: науково-дослідницький центр ім. Дмитра Донцова зі студентським науково-дослідним гуртком «Донцовці» (керівник – О. Ситник), гурток «Кліо» (керівник – доцент О. Замуруйцев) та центр болгари стики (керівник – доцент С. Пачев). За останнє десятиріччя 6 студентів-істориків стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Доц. В. Гудзь підготував за цей період лауреата Всеукраїнського та 4 переможці обласного туру Малої академії наук.

У 2016 р. колектив кафедри завершив роботу над темою «Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби». На базі кафедри проведено 1 міжнародну та 5 Всеукраїнських наукових конференції, в тому числі до 80-ї річниці Голодомору, І-ІІІ Донцовські читання, а також 2 Донцовські форуми. Колективом кафедри здійснено 5 випусків «Історико-філософського збірника» (ред. – В. Гудзь) та 4 випуски «Історичного збірника» (ред. – О. Ситник). У 2015 р. опубліковано колективну монографію викладачів кафедри за комплексною науковою темою «Актуальні проблеми історії України нової і новітньої доби: монографія» за ред. В. Гудзя, С. Пачева, Я. Таравської. Всього за останнє десятиліття викладачі кафедри опублікували 5 авторських монографій тому числі 1 – С. Пачевим з історії болгарської колонізації в Україні та 4 – О. Ситником: Ідеологічні засади України-Руси (розвиток традиційних ідеологічних форм в Україні періоду Середньовіччя) «Становлення ідеології: український аспект» (2009); «Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку ХІХ ст. – до 1939 р.)» (2009), «Ідеологічні трансформації в Україні протягом 1917-1939 років» (2010) та ін. Ще 10 монографій викладачів кафедри (В. Гудзя, С. Пачева) за цей період вийшло друком у співавторстві.  Результати науково-дослідної роботи впроваджуються в навчальний процес, знаходять своє відображення на сторінках вітчизняних та міжнародних часописів і збірниках наукових конференцій. Наукові розробки викладацького складу кафедри тільки за 2012-2017 рр. знайшли своє втілення у понад 200 публікаціях, зокрема, у понад 90 фахових та наукометричних статтях.

Міжнародне співробітництво. Нині у складі Центру болгаристики працюють лектор МОН р. Болгарії д-р К. Колєва, к.філол.н., доцент В. Пачева, к. і. н., ст. викл. Н. Красько, докторант М. Пачева, студенти, представники болгарської громади та краєзнавці. За сприяння Центру було укладено 10 договорів із університетами, науково-дослідними установами та музеями Р. Болгарії та Р. Молдови, на основі яких здійснюються стажування викладачів та студентів, навчальні практики, спільні публікації, конференції, обмін лекторами. У 2017 р. за грантом Міністерства закордонних справ Р. Болгарії Центр болгаристики обладнано кабінетом інтерактивного навчання.

На базі Центру регулярно проводиться міжнародний «Приазовський болгаристичний семінар», який об’єднує фахівців з України, Болгарії, Молдови та Польщі. Започатковано щорічні «Болгаристичні читання» для студентів та докторантів. Здійснюються спільні українсько-болгарські експедиції в Запорізькій області (Україна) та Слівенській області (Р. Болгарія). Наукові досягнення Центру болгаристики опубліковані у 6-ти випусках серії «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура», низці статей у провідних виданнях України та Болгарії. Упродовж 2008-2018 років захищено 2 дисертації та понад 20 дипломних робіт із болгаристики.

Спільно із Регіональним історичним музеєм м. Слівена, Інститутом етнології та фольклористики БАН та Великотирнівським університетом було проведено 4 наукові експедиції у м. Слівені та його околицях. У 2013 – 2014 рр. у рамках проведення студентських навчальних практикст. викл. Н. Красько організувала археологічні експедиції до м. Стара Загора (фракійські старожитності) та м. Слівен (антична та ранньосередньовічна фортеця Туїда).

Виховна та просвітницька робота. Національно-патріотичне виховання в університеті курує доцент Л. Полякова, яка організувала зустрічі з воїнами-фронтовиками, мітинги до ювілейних дат, виступи художніх колективів та спортивних заходів тощо. Доц. В. Гудзь очолює міське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка і взяв безпосередню участь у численних міських заходах із залученням викладачів і студентів університету: Мелітопольській інтеркультурній програмі, комісії з ліквідації комуністичної символіки, урочистостях до державних свят Незалежності, Соборності, на вшанування пам’яті Т. Шевченка, жертв Голодомору, депортації кримських татар, зустрічі з фронтовиками. Д. і. н. О. Ситник провів низку заходів як керівник НДЦ ім. Донцова: донцовські форуми наукового і просвітницького спрямування з презентаціями науково-просвітницьких видань, виступи до пам’ятних історичних дат, зустрічі студентів з відомими людьми міста тощо. Ст. викл. Н. Красько організувала на базі кафедри студентський театр, який поставив вистави про Голодомор у болгарських селах Приазов’я, про визвольну боротьбу болгар тощо.