Мета

 

Туризм є важливішим засобом виховання та оздоровлення молоді, сприяє розширенню світогляду, розвитку пізнавальної діяльності. Під час подорожей туристи знайомляться з минулим і сьогоденням  країни, її природними багатствами, пам’ятниками культури.

Для організації і проведення безаварійних туристичних походів необхідне формування знань та навиків з організації туристичної роботи в школі, проведенню різноманітних безпечних подорожей, підготовки і участі шкільної команди у туристичних змаганнях 1-2 класів складності.

Провідними завданнями дисципліни є:

ознайомлення студентів з особливостями туризму як виду спорту і пізнавальної діяльності, усвідомлення правил організації і проведення туристичних подорожей та правил безпеки під час занять туризмом, формування у студентів вміння роботи з туристичним спорядженням, надання знань про особливості туристичних змагань, навчити розробляти маршрут походу і оформляти маршрутні документи.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах и контрольних робот за матеріалами двох модулів. За результатами суми  двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТ8. Екзамени проводяться для студентів в разі перескладання.

Структура програми навчальної дисципліни «Туризм і методика туристичної роботи».

Опис предмета навчальної дисципліни «Туризм і методика туристичної роботи»

Курс:        2

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:  3

 

 

Модуль:   2

 

 

«фізична культура»

Обов’язкова

Рік підготовки   2

Семестр    4

Лекцій   16

Практичних   24

Змістовних модулів: 4

 

Самостійна робота: 68

Загальна кількість годин: 108

 

ІНДЗ

Тижневих годин: 3

бакалавр

Вид контролю: екзамен

 

Модуль 1. Похідний туризм.

Змістовний модуль 1. Структура спортивно-оздоровчого туризму в Україні.

Вступ

Значення і задачі курсу "Туризм І туристична робота в школі". Міжпредметні зв’язки туризму з географією, біологією, історією, краєзнавством та іншими дисциплінами.

Тема 1. Структура сучасного туризму

Поняття "туризм". Класифікація туризму. Характеристика класифікаційних принципів: мета подорожі, спосіб пересування в подорожі, форми подорожей, вікова ознака учасників, характер організованості, тривалість подорожі, сезонність, кількість учасників, територіальна озна­ка. Пізнавальний, оздоровчий, спортивний туризм. Види туризму, пішохідний, гірський, лижний, гірськолижний, водний, спелеоту­ризм, велосипедний, кінний. Структура керування та основні зак­лади в системі шкільного туризму. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською мо­лоддю закладів освіти України. Основні види туристичних закладів. Центри дитячого та юнацького туризму, маршрутно-кваліфікаційна комісія, контрольно-рятувальна служба.

Тема 2. Історія розвитку туризму.

Виникнення туризму. Оздоровчі та кльтурно-пізнавальнІ подорожі в античну епоху. Подорожі у Епропі в період середньовіччя. Виникнення організованого туризму. Пізнавальні організовані по­дорожі Т.Кука в XIX ст. Виникнення спортивного туризму, його зв’язок з альпінізмом. Першосходження на г. Монблан Ж.Бальма і Ф.Пакара. Створення в Епропі альпійських клубів, їх вплив на розвиток спортивного туризму, освоєння гірських регіонів для туризму. Шкільні природно-пізнавальні екскурсії в ХУІІ-ХІХ ст. Розвиток вітчизняного туризму, періоди розвитку.

Перший період (початок XIX ст. - 1890 р.). Походи по гір­ському Криму студентів Новоросійського університету (Одеса). Гурток любителів природи, гірського спорту, і Кримських гір. Розробка прогулянкових маршрутів в Криму.

Другий період (1890 - 1917 рр.). Створення Кримського гірського клубу. Обладнання туристичних маршрутів в Криму. Вплив Російського товариства туристів та Російського гірського товариства на розвиток спортивного туризму. Видання перших спе­ціалізованих туристичних журналів.

Третій період (початок 20-х рр. - середина 50-х рр.). Діяльність приватних екскурсійних контор в 20-х рр. Акціонерне товариство "Радянський турист". Розвиток самодіяльного туризму і створення Товариства пролетарського туризму (ТПТ). Культурно-освітня функція туризму та допомога туристів науковцям в 20-40-х рр. Створення дитячої екскурсійно-туристської станції Наркомосвіти. Передача туристсько-екскурсійної роботи у владу проф­спілок в 1936 р. Роль туристської підготовки радянських воїнів в бойових діях в гірської місцевості в роки Великої вітчизняної війни.

Четвертий період (з середини 50-х років). "Туристський бум". Створення туристичної Інфраструктури. Розвиток нових видів туризму. Виникнення спелеотуризму. Проходження складних ту­ристських подорожей. Розробка нових зразків туристичного спо­рядження. Вплив туризму на соціальне, культурне і економічне життя країни.

Тема 3. Туристичні ресурси.

Поняття про туристичні ресурси. Класифікація туристичних ресур­сів. Природні ресурси. Кліматичні ресурси. Геоморфологічні ресурси. Ботанічні ресурси. Естетичні ресурси. Оцінка туристичних ресурсів. Елементи гірського рельєфу як туристичні ресурси. Культурно-історичні ресурси. Соціально-економічні ресурси та умови розвитку туризму.

Загальна характеристика туристичних ресурсів України. Ту­ристичні ресурси для пішохідного туризму. Ресурси для спелео­туризму. Ресурси для водного туризму. Культурно-історичні ресур­си України. Історико-культурнІ заповідники України. Природні національні парки України та їх значення для розвитку туризму. Туристичні регіони України.

Змістовний модуль 2. Туристичні подорожі.

Тема 4. Види туристичних подорожей.

Класифікація туристських подорожей. Походи. Екскурсії. Експеди­ції. Класифікація туристських подорожей за видами туризму. Ка­тегорії та ступені складності туристських походів. Нормативи туристських походів. Протяжність маршрутів. Тривалість походів. Технічна складність походу. Локальні перешкоди. Протяжні пере­шкоди. Автономність маршруту. Географічний показник району по­дорожі. Коефіцієнт перепаду висот.

Тема 5. Підготовка туристичних подорожей.

Принципи побудови маршруту. Види маршрутів. Лінійний маршрут. Кільцевий маршрут. Радіаль­ний маршрут. Графік походу. Орієнтовні норми переходів для різ­них вікових груп. Комплектування туристської групи. Вимоги до учасників та керівників. Розподіл обов'язків в подорожі. Пра­вила оформлення туристичної маршрутної документації. Маршрутно-кваліфікаційна комісія. Маршрутна книжка. Маршрутний Лист. Кон­трольні строки, розрядні вимоги.

Тема 6. Туристичне спорядження.

Класифікація туристичного спорядження. Групове спорядження. Характеристика туристських палаток. Спорядження для вогнища. Спорядження для готування їжи. Особисте спорядження. Види рюк­заків (м’який, станковий, напівжорсткий), принципи їх укладання. Туристський одяг. Спальний мішок. Предмети гігієни.

Спеціальне спорядження. Характеристика туристичних моту­зок. Види і призначення туристичних карабінів. Види, призначен­ня та в’язка туристичних вузлів: прямий, академічний, брамшкотовий, зустрічний, вісімка, булінь, схоплювальний (прусік), схоплювальний обмотувальний, удавка, штик, стремено.

Ремонтний набір. Фотоапаратура. Прилади для орієнтування.

Тема 7. Проведення туристських походів.

Режим дня в поході. Режим руху на маршруті (швидкість, строй, тривалість руху). Організація бівуаків: вибір місця, установка, згортання бівуаку. Техніка подолання схилів, правила подолання заболочених ділянок. Призначення та в’язання грудної обвязки і бесідки з репшнура. Стаціонарна страхувальна система. Призна­чення, організація та особливості техніки безпеки переправ: убрід з альпенштоком, убрід стінкою, по колоді з перилами, по паралельним перилам, навісною. Види вогнищ: криниця, курінь, зіркове, три поліна, нодья, тайгове. Особливості харчування в поході. Список та розрахунок кількості продуктів для групи в поході. Розподіл групового спорядження та продуктів харчування між учасниками походу.

Тема 8. Орієнтування в туристському поході.

Характеристика туристських картосхем, карт, кроків, атласів. Спеціальні умовні знаки туристських карт. Технічний опис ді­лянки туристичного маршруту (відстань між пунктами, абсолютні висоти, напрям руху, характер місцевості, основні орієнтири, перешкоди, мери техніки безпеки). Призначення маркіровки турис­тичних маршрутів. Орієнтування за місцевими признаками.

Тема 9. Перша медична допомога е туризмі

Похідна медична аптечка, її склад, кількість та призначення медичних засобів. Основні види захворювань та травм в похідних умовах: ангіна, застуда, харчове отруєння, опік, обмороження, тепловий удар, вивих, перелом, їх причини, симптоми, види пер­шої медичної допомоги, заходи попередження. Накладання джгута з підручних матеріалів для зупинки кровотечі. Правила накладан­ня пов’язок на різні місця. Спосіб іммобілізації, спосіб транспортування та положення при транспортуванні при травмах голови, груди, животу, таза, хребту, плеча, передпліччя. Спо­соби транспортування в похідних умовах: транспортування на ру­ках, транспортування на спині, транспортування на носилках з підручних матеріалів (станки рюкзаків, жердини та штормівки, страхувальні системи, мотузки).

Модуль 2. Методика туристичної роботи.

Змістовний модуль 3. Організація туристичних змагань.

Тема 10. Туристські змагання.

Туристські змагання і зльоти. Мета та строки проведення змагань. Приказ про змагання. Положення про змагання. Місце проведення змагань. Підготовка до змагань. Склад суддівської колегії та штабу змагань. Склад команди, вікові групи. Заявка для участі в змаганнях. Техніка безпеки при проведенні змагань. Проведен­ня змагань і зльотів.

Види змагань. Змагання з техніки пішохідного туризму. Ета­пи туристської смуги перешкод: рух по жердинах, підйом по мотуз­ці, навісна переправа, спуск спортивним способом та дюльфером, переправа по паралельним перилам, переправа по колоді, купини, транспортування потерпілого, переправа маятником, установка па­латки. Основні помилки на етапах та штрафні бали за них. Такти­ка подолання смуги перешкод командою.

Змагання зі спортивного орієнтування. Види змагань: орієн­тування у заданому напрямі, орієнтування за вибором, орієнтуван­ня по маркірованій трасі. Обладнання дистанції. Особливості спортивних карт. Умовні знаки спортивних карт. Способи орієнту­вання на дистанції.

Змагання з комбінованого туристського маршруту. Особливос­ті дистанції. Етапи дистанції: різні переправи, спуск, підйом по мотузці встановлення палатки, транспортування постраждалого, геологія, ботаніка, топознаки, медицина, визначення довжини перешкоди. Визначення результатів за часом та за кількістю балів.

Змістовний модуль 4. Методика туристичної роботи в школі.

Тема 11. Форми організації туристичної роботи.

 

Туристична робота в навчальних закладах, її значення, мета, завдання, особливості організації. Міжпредметні зв'язки туристичної роботи з іншими компонентами навчального і виховного процесу в навчальних закладах. Організаційні  форми туристичної роботи  в школах і позашкільних закладах: туристичний гурток, секція, клуб. Туристичний гурток – основна форма поєднання учнів для занять туризмом. Організація і робота шкільного туристичного гуртка. Облік роботи туристичного гуртка. Центри дитячого та юнацького туризму. Туристичні подорожі: екскурсія, похід, експедиція.

Зміст туристичної підготовки. Теоретична підготовка туриста. Краєзнавча підготовка. Фізична підготовка. Технічна підготовка. Тактична підготовка. Їх значення в загальної підготовці, зміст і структура.

 

Тема 12. Планування туристичної роботи.

Навчальні програми туристичних гуртків. Програми гуртків спортивно-туристського профілю та краєзнавчо-туристського. Структура програм, її відмінність від інших шкільних програм. Блоки навчальних програм: базові – з виду спортивного туризму і краєзнавства; допоміжні – фізична підготовка, гігієна туриста та долікарська медична допомога.  Основні   вимоги до знань та вмінь учнів.

Планування роботи туристичного гуртка. Наскрізне планування навчальної роботи гуртка. Розподіл годин за темами і видами навчальної діяльності. Врахування сезонів року і структури основного навчального процесу при плануванні роботи.

Види занять в туристичному гуртку: теоретичне, практичне у приміщенні, практичне на місцевості. Особливості і структура занять. Вимоги до занять. Техніка безпеки під час проведення практичних занять. Активізація пізнавальної діяльності учнів. Індивідуальний підхід до учнів. Визначення мети та завдань заняття. Методи і  методичні прийоми навчання, виховання та розвитку учнів. Методика і організація проведення занять різних типів. Визначення системи понять і вмінь, особливості їх формування.

Література

Основна

1.     Правила проведення туристичних  подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Додаток до наказу №237 від 2006 року.

2.     Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо- туристична робота: Навчал. посібник. -К.: Вища школа., 1995. - 223 с.

3.     Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навчал. посібник. -К.: Вища школа., 1994. - 191с.

4.     НАСТАНОВИ щодо проведення змагань з пішохідного туризму та пішохідних туристських походів. – К. ФСТУ, 2009.

5.      Правила змагань зі спортивного туризму. – К., 2008.

6.     Грабовський Ю.А. і др. Спортивний туризм. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2008. – 304 с.

7.      Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм. - М.: ФиС, 1990. - 175 с.

8.     Байтеряков О.З., Молодиченко В.В. Туризм: туристичні змагання. Електронний навчальний посібник. – Мелітополь, 2008.

9.     Ганопольський В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учб. для институтов физической культуры. -М.: ФиС, 1987. - 240 с.

10.  Карманный справочник туриста / сост. Штюрмер Ю.А. - М.: Профиздат, 1982.-224 с.

Додаткова

 

11.  Правила змагань з туристського багатоборства і спортивних походів. – К.: Президія Туристсько-спортивної спилки та Федерації спортивного туризму України, 1997.

12.  Школа альпинизма: Учебное издание /сост. Захаров П.П., Степенко Т.П. - М.: Фис, 1989. - 463 с.

13. Моргунов Б.П. Туризм. Учебное пособие. М.:Просвещение,1987.-168 с.

14. Туризм в школе: Книга руководителя путешествия / Верба И.А., Голицин С.М. и др. -М.: ФиС, 1983, -160 с.

15. Энциклопедия туриста - М.: БРЭ, 1993. - 607 с.

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow